Π-decompositions of types

Content created by Fredrik Bakke, Egbert Rijke and Victor Blanchi.

Created on 2023-05-25.
Last modified on 2024-02-06.

{-# OPTIONS --lossy-unification #-}

module foundation.pi-decompositions where
Imports
open import foundation.dependent-pair-types
open import foundation.equivalence-extensionality
open import foundation.equivalences
open import foundation.functoriality-dependent-function-types
open import foundation.fundamental-theorem-of-identity-types
open import foundation.structure-identity-principle
open import foundation.univalence
open import foundation.universe-levels
open import foundation.whiskering-homotopies-composition

open import foundation-core.contractible-types
open import foundation-core.function-types
open import foundation-core.functoriality-dependent-pair-types
open import foundation-core.homotopies
open import foundation-core.identity-types
open import foundation-core.torsorial-type-families
open import foundation-core.type-theoretic-principle-of-choice

Idea

A Π-decomposition of a type A consists of a type X and a family of types Y x indexed by x : X equipped with an equivalence A ≃ Π X Y. The type X is called the indexing type of the Π-decomposition, the elements of Y x are called the cotypes of the Π-decomposition, and the equivalence A ≃ Π X Y is the matching correspondence of the Π-decomposition

Definitions

Π type

Π : {l1 l2 : Level} (X : UU l1) (Y : X UU l2) UU (l1 l2)
Π X Y = (x : X) Y x

General Π-decompositions

Π-Decomposition :
 {l1 : Level} (l2 l3 : Level) UU l1 UU (l1 lsuc l2 lsuc l3)
Π-Decomposition l2 l3 A =
 Σ ( UU l2)
  ( λ X 
   Σ ( X UU l3)
    ( λ Y A Π X Y))

module _
 {l1 l2 l3 : Level} {A : UU l1} (D : Π-Decomposition l2 l3 A)
 where

 indexing-type-Π-Decomposition : UU l2
 indexing-type-Π-Decomposition = pr1 D

 cotype-Π-Decomposition : indexing-type-Π-Decomposition UU l3
 cotype-Π-Decomposition = pr1 (pr2 D)

 matching-correspondence-Π-Decomposition :
  A Π indexing-type-Π-Decomposition cotype-Π-Decomposition
 matching-correspondence-Π-Decomposition = pr2 (pr2 D)

 map-matching-correspondence-Π-Decomposition :
  A Π indexing-type-Π-Decomposition cotype-Π-Decomposition
 map-matching-correspondence-Π-Decomposition =
  map-equiv matching-correspondence-Π-Decomposition

Fibered Π-decompositions

fibered-Π-Decomposition :
 {l1 : Level} (l2 l3 l4 l5 : Level) (A : UU l1) 
 UU (l1 lsuc l2 lsuc l3 lsuc l4 lsuc l5)
fibered-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A =
 Σ ( Π-Decomposition l2 l3 A)
  ( Π-Decomposition l4 l5 indexing-type-Π-Decomposition)

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (X : fibered-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 fst-fibered-Π-Decomposition : Π-Decomposition l2 l3 A
 fst-fibered-Π-Decomposition = pr1 X

 indexing-type-fst-fibered-Π-Decomposition : UU l2
 indexing-type-fst-fibered-Π-Decomposition =
  indexing-type-Π-Decomposition fst-fibered-Π-Decomposition

 cotype-fst-fibered-Π-Decomposition :
  indexing-type-fst-fibered-Π-Decomposition UU l3
 cotype-fst-fibered-Π-Decomposition =
  cotype-Π-Decomposition fst-fibered-Π-Decomposition

 matching-correspondence-fst-fibered-Π-Decomposition :
  A 
  Π ( indexing-type-Π-Decomposition
    ( fst-fibered-Π-Decomposition))
   ( cotype-Π-Decomposition fst-fibered-Π-Decomposition)
 matching-correspondence-fst-fibered-Π-Decomposition =
  matching-correspondence-Π-Decomposition
   ( fst-fibered-Π-Decomposition)

 map-matching-correspondence-fst-fibered-Π-Decomposition :
  A 
  Π ( indexing-type-Π-Decomposition
    ( fst-fibered-Π-Decomposition))
   ( cotype-Π-Decomposition fst-fibered-Π-Decomposition)
 map-matching-correspondence-fst-fibered-Π-Decomposition =
  map-matching-correspondence-Π-Decomposition
   fst-fibered-Π-Decomposition

 snd-fibered-Π-Decomposition :
   Π-Decomposition l4 l5
    ( indexing-type-fst-fibered-Π-Decomposition)
 snd-fibered-Π-Decomposition = pr2 X

 indexing-type-snd-fibered-Π-Decomposition : UU l4
 indexing-type-snd-fibered-Π-Decomposition =
  indexing-type-Π-Decomposition snd-fibered-Π-Decomposition

 cotype-snd-fibered-Π-Decomposition :
  indexing-type-snd-fibered-Π-Decomposition UU l5
 cotype-snd-fibered-Π-Decomposition =
  cotype-Π-Decomposition snd-fibered-Π-Decomposition

 matching-correspondence-snd-fibered-Π-Decomposition :
  indexing-type-fst-fibered-Π-Decomposition 
  Π ( indexing-type-Π-Decomposition
    ( snd-fibered-Π-Decomposition))
   ( cotype-Π-Decomposition snd-fibered-Π-Decomposition)
 matching-correspondence-snd-fibered-Π-Decomposition =
  matching-correspondence-Π-Decomposition
   ( snd-fibered-Π-Decomposition)

 map-matching-correspondence-snd-fibered-Π-Decomposition :
  indexing-type-fst-fibered-Π-Decomposition 
  Π ( indexing-type-Π-Decomposition
    ( snd-fibered-Π-Decomposition))
   ( cotype-Π-Decomposition snd-fibered-Π-Decomposition)
 map-matching-correspondence-snd-fibered-Π-Decomposition =
  map-matching-correspondence-Π-Decomposition
   ( snd-fibered-Π-Decomposition)

Displayed double Π-decompositions

displayed-Π-Decomposition :
 {l1 : Level} (l2 l3 l4 l5 : Level) (A : UU l1) 
 UU (l1 lsuc l2 lsuc l3 lsuc l4 lsuc l5)
displayed-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A =
 ( Σ (Π-Decomposition l2 l3 A)
 ( λ D 
  (u : indexing-type-Π-Decomposition D) 
  Π-Decomposition l4 l5 (cotype-Π-Decomposition D u)))

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (X : displayed-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 fst-displayed-Π-Decomposition : Π-Decomposition l2 l3 A
 fst-displayed-Π-Decomposition = pr1 X

 indexing-type-fst-displayed-Π-Decomposition : UU l2
 indexing-type-fst-displayed-Π-Decomposition =
  indexing-type-Π-Decomposition fst-displayed-Π-Decomposition

 cotype-fst-displayed-Π-Decomposition :
  indexing-type-fst-displayed-Π-Decomposition UU l3
 cotype-fst-displayed-Π-Decomposition =
  cotype-Π-Decomposition fst-displayed-Π-Decomposition

 matching-correspondence-fst-displayed-Π-Decomposition :
  A 
  Π ( indexing-type-Π-Decomposition
    fst-displayed-Π-Decomposition)
   ( cotype-Π-Decomposition fst-displayed-Π-Decomposition)
 matching-correspondence-fst-displayed-Π-Decomposition =
  matching-correspondence-Π-Decomposition
   fst-displayed-Π-Decomposition

 map-matching-correspondence-fst-displayed-Π-Decomposition :
  A 
  Π ( indexing-type-Π-Decomposition
    fst-displayed-Π-Decomposition)
   ( cotype-Π-Decomposition fst-displayed-Π-Decomposition)
 map-matching-correspondence-fst-displayed-Π-Decomposition =
  map-matching-correspondence-Π-Decomposition
   fst-displayed-Π-Decomposition

 snd-displayed-Π-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Π-Decomposition) 
  Π-Decomposition l4 l5
   ( cotype-fst-displayed-Π-Decomposition x)
 snd-displayed-Π-Decomposition = pr2 X

 indexing-type-snd-displayed-Π-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Π-Decomposition) 
  UU l4
 indexing-type-snd-displayed-Π-Decomposition x =
  indexing-type-Π-Decomposition
   ( snd-displayed-Π-Decomposition x)

 cotype-snd-displayed-Π-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Π-Decomposition) 
  indexing-type-snd-displayed-Π-Decomposition x 
  UU l5
 cotype-snd-displayed-Π-Decomposition x =
  cotype-Π-Decomposition (snd-displayed-Π-Decomposition x)

 matching-correspondence-snd-displayed-Π-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Π-Decomposition) 
  ( cotype-fst-displayed-Π-Decomposition x 
   Π ( indexing-type-snd-displayed-Π-Decomposition x)
    ( cotype-snd-displayed-Π-Decomposition x))
 matching-correspondence-snd-displayed-Π-Decomposition x =
  matching-correspondence-Π-Decomposition
   ( snd-displayed-Π-Decomposition x)

 map-matching-correspondence-snd-displayed-Π-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Π-Decomposition) 
  cotype-fst-displayed-Π-Decomposition x 
  Π ( indexing-type-snd-displayed-Π-Decomposition x)
   ( cotype-snd-displayed-Π-Decomposition x)
 map-matching-correspondence-snd-displayed-Π-Decomposition x =
  map-matching-correspondence-Π-Decomposition
   ( snd-displayed-Π-Decomposition x)

Properties

Characterization of equality of Π-decompositions

equiv-Π-Decomposition :
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (X : Π-Decomposition l2 l3 A)
 (Y : Π-Decomposition l4 l5 A) 
 UU (l1 l2 l3 l4 l5)
equiv-Π-Decomposition X Y =
 Σ ( indexing-type-Π-Decomposition X 
   indexing-type-Π-Decomposition Y)
  ( λ e 
   Σ ( (x : indexing-type-Π-Decomposition X) 
     cotype-Π-Decomposition X x 
     cotype-Π-Decomposition Y (map-equiv e x))
    ( λ f 
     ( map-equiv-Π z cotype-Π-Decomposition Y z) e f 
      ( map-matching-correspondence-Π-Decomposition X)) ~
     ( map-matching-correspondence-Π-Decomposition Y)))

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (X : Π-Decomposition l2 l3 A) (Y : Π-Decomposition l4 l5 A)
 (e : equiv-Π-Decomposition X Y)
 where

 equiv-indexing-type-equiv-Π-Decomposition :
  indexing-type-Π-Decomposition X 
  indexing-type-Π-Decomposition Y
 equiv-indexing-type-equiv-Π-Decomposition = pr1 e

 map-equiv-indexing-type-equiv-Π-Decomposition :
  indexing-type-Π-Decomposition X 
  indexing-type-Π-Decomposition Y
 map-equiv-indexing-type-equiv-Π-Decomposition =
  map-equiv equiv-indexing-type-equiv-Π-Decomposition

 equiv-cotype-equiv-Π-Decomposition :
  (x : indexing-type-Π-Decomposition X) 
  cotype-Π-Decomposition X x 
  cotype-Π-Decomposition Y
   ( map-equiv-indexing-type-equiv-Π-Decomposition x)
 equiv-cotype-equiv-Π-Decomposition = pr1 (pr2 e)

 map-equiv-cotype-equiv-Π-Decomposition :
  (x : indexing-type-Π-Decomposition X) 
  cotype-Π-Decomposition X x 
  cotype-Π-Decomposition Y
   ( map-equiv-indexing-type-equiv-Π-Decomposition x)
 map-equiv-cotype-equiv-Π-Decomposition x =
  map-equiv (equiv-cotype-equiv-Π-Decomposition x)

module _
 {l1 l2 l3 : Level} {A : UU l1} (X : Π-Decomposition l2 l3 A)
 where

 id-equiv-Π-Decomposition : equiv-Π-Decomposition X X
 pr1 id-equiv-Π-Decomposition = id-equiv
 pr1 (pr2 id-equiv-Π-Decomposition) x = id-equiv
 pr2 (pr2 id-equiv-Π-Decomposition) =
  id-map-equiv-Π x cotype-Π-Decomposition X x) ·r
  map-matching-correspondence-Π-Decomposition X

 is-torsorial-equiv-Π-Decomposition :
  is-torsorial (equiv-Π-Decomposition X)
 is-torsorial-equiv-Π-Decomposition =
  is-torsorial-Eq-structure
   ( is-torsorial-equiv (indexing-type-Π-Decomposition X))
   ( pair (indexing-type-Π-Decomposition X) id-equiv)
   ( is-torsorial-Eq-structure
    ( is-torsorial-equiv-fam
     ( cotype-Π-Decomposition X))
    ( pair
     ( cotype-Π-Decomposition X)
     ( id-equiv-fam (cotype-Π-Decomposition X)))
    ( is-torsorial-htpy-equiv
     ( ( equiv-Π
       ( cotype-Π-Decomposition X)
       ( id-equiv)
       ( λ _ id-equiv)) ∘e
      ( matching-correspondence-Π-Decomposition X))))

 equiv-eq-Π-Decomposition :
  (Y : Π-Decomposition l2 l3 A) 
  (X Y) equiv-Π-Decomposition X Y
 equiv-eq-Π-Decomposition .X refl = id-equiv-Π-Decomposition

 is-equiv-equiv-eq-Π-Decomposition :
  (Y : Π-Decomposition l2 l3 A) 
  is-equiv (equiv-eq-Π-Decomposition Y)
 is-equiv-equiv-eq-Π-Decomposition =
  fundamental-theorem-id
   is-torsorial-equiv-Π-Decomposition
   equiv-eq-Π-Decomposition

 extensionality-Π-Decomposition :
  (Y : Π-Decomposition l2 l3 A) 
  (X Y) equiv-Π-Decomposition X Y
 pr1 (extensionality-Π-Decomposition Y) =
  equiv-eq-Π-Decomposition Y
 pr2 (extensionality-Π-Decomposition Y) =
  is-equiv-equiv-eq-Π-Decomposition Y

 eq-equiv-Π-Decomposition :
  (Y : Π-Decomposition l2 l3 A) 
  equiv-Π-Decomposition X Y (X Y)
 eq-equiv-Π-Decomposition Y =
  map-inv-equiv (extensionality-Π-Decomposition Y)

Invariance of Π-decompositions under equivalences

module _
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B)
 where

 equiv-tr-Π-Decomposition :
  {l3 l4 : Level} 
  Π-Decomposition l3 l4 A Π-Decomposition l3 l4 B
 equiv-tr-Π-Decomposition =
  equiv-tot
   ( λ X 
    equiv-tot
     ( λ Y equiv-precomp-equiv (inv-equiv e) (Π X Y)))

 map-equiv-tr-Π-Decomposition :
  {l3 l4 : Level} 
  Π-Decomposition l3 l4 A Π-Decomposition l3 l4 B
 map-equiv-tr-Π-Decomposition =
  map-equiv equiv-tr-Π-Decomposition

Iterated Π-decompositions

Characterization of identity type for fibered double Π-decompositions

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 : Level}
 {A : UU l1} (X : fibered-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 (Y : fibered-Π-Decomposition l6 l7 l8 l9 A)
 where

 equiv-fst-fibered-Π-Decomposition :
  UU (l1 l2 l3 l6 l7)
 equiv-fst-fibered-Π-Decomposition =
  equiv-Π-Decomposition
  ( fst-fibered-Π-Decomposition X)
  ( fst-fibered-Π-Decomposition Y)

 equiv-snd-fibered-Π-Decomposition :
  (e : equiv-fst-fibered-Π-Decomposition) 
  UU (l4 l5 l6 l8 l9)
 equiv-snd-fibered-Π-Decomposition e =
  equiv-Π-Decomposition
   ( map-equiv-tr-Π-Decomposition
    ( equiv-indexing-type-equiv-Π-Decomposition
     ( fst-fibered-Π-Decomposition X)
     ( fst-fibered-Π-Decomposition Y)
     ( e))
    ( snd-fibered-Π-Decomposition X))
   ( snd-fibered-Π-Decomposition Y)

 equiv-fibered-Π-Decomposition :
  UU (l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9)
 equiv-fibered-Π-Decomposition =
  Σ ( equiv-fst-fibered-Π-Decomposition)
   ( equiv-snd-fibered-Π-Decomposition)

 fst-equiv-fibered-Π-Decomposition :
  (e : equiv-fibered-Π-Decomposition) 
  equiv-fst-fibered-Π-Decomposition
 fst-equiv-fibered-Π-Decomposition = pr1

 snd-equiv-fibered-Π-Decomposition :
  (e : equiv-fibered-Π-Decomposition) 
  equiv-snd-fibered-Π-Decomposition
   (fst-equiv-fibered-Π-Decomposition e)
 snd-equiv-fibered-Π-Decomposition = pr2

module _
 { l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 ( D : fibered-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 private
  X = fst-fibered-Π-Decomposition D
  Y = snd-fibered-Π-Decomposition D

 is-torsorial-equiv-fibered-Π-Decomposition :
  is-torsorial (equiv-fibered-Π-Decomposition D)
 is-torsorial-equiv-fibered-Π-Decomposition =
  is-torsorial-Eq-structure
   ( is-torsorial-equiv-Π-Decomposition X)
   ( X , id-equiv-Π-Decomposition X)
   ( is-torsorial-Eq-structure
    ( is-torsorial-equiv (indexing-type-Π-Decomposition Y))
    ( pair (indexing-type-Π-Decomposition Y) id-equiv)
    ( is-torsorial-Eq-structure
     ( is-torsorial-equiv-fam
      ( cotype-Π-Decomposition Y))
     ( pair
      ( cotype-Π-Decomposition Y)
      ( id-equiv-fam
       ( cotype-Π-Decomposition Y)))
      ( is-torsorial-htpy-equiv
       ( ( equiv-Π
         ( cotype-Π-Decomposition Y)
         ( id-equiv)
         ( λ _ id-equiv)) ∘e
        ( matching-correspondence-Π-Decomposition Y)))))

 id-equiv-fibered-Π-Decomposition :
  equiv-fibered-Π-Decomposition D D
 pr1 id-equiv-fibered-Π-Decomposition =
  id-equiv-Π-Decomposition X
 pr1 (pr2 id-equiv-fibered-Π-Decomposition) = id-equiv
 pr1 (pr2 (pr2 id-equiv-fibered-Π-Decomposition)) x = id-equiv
 pr2 (pr2 (pr2 id-equiv-fibered-Π-Decomposition)) =
  id-map-equiv-Π (cotype-snd-fibered-Π-Decomposition D) ·r
  map-matching-correspondence-snd-fibered-Π-Decomposition D

 equiv-eq-fibered-Π-Decomposition :
  (D' : fibered-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (D D') equiv-fibered-Π-Decomposition D D'
 equiv-eq-fibered-Π-Decomposition .D refl =
  id-equiv-fibered-Π-Decomposition

 is-equiv-equiv-eq-fibered-Π-Decomposition :
  (D' : fibered-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  is-equiv (equiv-eq-fibered-Π-Decomposition D')
 is-equiv-equiv-eq-fibered-Π-Decomposition =
  fundamental-theorem-id
   is-torsorial-equiv-fibered-Π-Decomposition
   equiv-eq-fibered-Π-Decomposition

 extensionality-fibered-Π-Decomposition :
  (D' : fibered-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (D D') equiv-fibered-Π-Decomposition D D'
 pr1 (extensionality-fibered-Π-Decomposition D') =
  equiv-eq-fibered-Π-Decomposition D'
 pr2 (extensionality-fibered-Π-Decomposition D') =
  is-equiv-equiv-eq-fibered-Π-Decomposition D'

 eq-equiv-fibered-Π-Decomposition :
  (D' : fibered-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (equiv-fibered-Π-Decomposition D D') (D D')
 eq-equiv-fibered-Π-Decomposition D' =
  map-inv-equiv (extensionality-fibered-Π-Decomposition D')

Characterization of identity type for displayed double Π-decompositions

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 : Level}
 {A : UU l1} (X : displayed-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 (Y : displayed-Π-Decomposition l6 l7 l8 l9 A)
 where

 equiv-fst-displayed-Π-Decomposition :
  UU (l1 l2 l3 l6 l7)
 equiv-fst-displayed-Π-Decomposition =
  equiv-Π-Decomposition
  ( fst-displayed-Π-Decomposition X)
  ( fst-displayed-Π-Decomposition Y)

 equiv-snd-displayed-Π-Decomposition :
  (e : equiv-fst-displayed-Π-Decomposition) 
  UU (l2 l4 l5 l7 l8 l9)
 equiv-snd-displayed-Π-Decomposition e =
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Π-Decomposition X) 
  equiv-Π-Decomposition
   ( map-equiv-tr-Π-Decomposition
    ( equiv-cotype-equiv-Π-Decomposition
     ( fst-displayed-Π-Decomposition X)
     ( fst-displayed-Π-Decomposition Y)
     ( e)
     ( x))
    ( snd-displayed-Π-Decomposition X x))
   ( snd-displayed-Π-Decomposition Y
    ( map-equiv-indexing-type-equiv-Π-Decomposition
     ( fst-displayed-Π-Decomposition X)
     ( fst-displayed-Π-Decomposition Y)
     ( e)
     ( x)))

 equiv-displayed-Π-Decomposition :
  UU (l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9)
 equiv-displayed-Π-Decomposition =
  Σ ( equiv-fst-displayed-Π-Decomposition)
   ( equiv-snd-displayed-Π-Decomposition)

 fst-equiv-displayed-Π-Decomposition :
  (e : equiv-displayed-Π-Decomposition) 
  equiv-fst-displayed-Π-Decomposition
 fst-equiv-displayed-Π-Decomposition = pr1

 snd-equiv-displayed-Π-Decomposition :
  (e : equiv-displayed-Π-Decomposition) 
  equiv-snd-displayed-Π-Decomposition
   ( fst-equiv-displayed-Π-Decomposition e)
 snd-equiv-displayed-Π-Decomposition = pr2

module _
 { l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 ( disp-D : displayed-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 private
  X = fst-displayed-Π-Decomposition disp-D
  f-Y = snd-displayed-Π-Decomposition disp-D

 is-torsorial-equiv-displayed-Π-Decomposition :
  is-torsorial (equiv-displayed-Π-Decomposition disp-D)
 is-torsorial-equiv-displayed-Π-Decomposition =
  is-torsorial-Eq-structure
   ( is-torsorial-equiv-Π-Decomposition X)
   ( pair X (id-equiv-Π-Decomposition X))
   ( is-contr-equiv
    ( Π-total-fam x _))
    ( inv-distributive-Π-Σ)
    ( is-contr-Π
     ( λ x is-torsorial-equiv-Π-Decomposition (f-Y x))))

 id-equiv-displayed-Π-Decomposition :
  equiv-displayed-Π-Decomposition disp-D disp-D
 pr1 id-equiv-displayed-Π-Decomposition =
  id-equiv-Π-Decomposition X
 pr1 (pr2 id-equiv-displayed-Π-Decomposition x) = id-equiv
 pr1 (pr2 (pr2 id-equiv-displayed-Π-Decomposition x)) y = id-equiv
 pr2 (pr2 (pr2 id-equiv-displayed-Π-Decomposition x)) =
  id-map-equiv-Π
   ( cotype-snd-displayed-Π-Decomposition disp-D x) ·r
  map-matching-correspondence-snd-displayed-Π-Decomposition disp-D x

 equiv-eq-displayed-Π-Decomposition :
  (disp-D' : displayed-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (disp-D disp-D') equiv-displayed-Π-Decomposition disp-D disp-D'
 equiv-eq-displayed-Π-Decomposition .disp-D refl =
  id-equiv-displayed-Π-Decomposition

 is-equiv-equiv-eq-displayed-Π-Decomposition :
  (disp-D' : displayed-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  is-equiv (equiv-eq-displayed-Π-Decomposition disp-D')
 is-equiv-equiv-eq-displayed-Π-Decomposition =
  fundamental-theorem-id
   is-torsorial-equiv-displayed-Π-Decomposition
   equiv-eq-displayed-Π-Decomposition

 extensionality-displayed-Π-Decomposition :
  (disp-D' : displayed-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (disp-D disp-D') equiv-displayed-Π-Decomposition disp-D disp-D'
 pr1 (extensionality-displayed-Π-Decomposition D) =
  equiv-eq-displayed-Π-Decomposition D
 pr2 (extensionality-displayed-Π-Decomposition D) =
  is-equiv-equiv-eq-displayed-Π-Decomposition D

 eq-equiv-displayed-Π-Decomposition :
  (disp-D' : displayed-Π-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (equiv-displayed-Π-Decomposition disp-D disp-D') 
  (disp-D disp-D')
 eq-equiv-displayed-Π-Decomposition D =
  map-inv-equiv
   (extensionality-displayed-Π-Decomposition D)

Recent changes