Σ-decompositions of types

Content created by Fredrik Bakke, Egbert Rijke, Jonathan Prieto-Cubides, Victor Blanchi and Elisabeth Stenholm.

Created on 2022-08-25.
Last modified on 2024-03-02.

{-# OPTIONS --lossy-unification #-}

module foundation.sigma-decompositions where
Imports
open import foundation.action-on-identifications-functions
open import foundation.dependent-pair-types
open import foundation.equivalence-extensionality
open import foundation.equivalences
open import foundation.fundamental-theorem-of-identity-types
open import foundation.inhabited-types
open import foundation.propositional-truncations
open import foundation.sets
open import foundation.structure-identity-principle
open import foundation.transposition-identifications-along-equivalences
open import foundation.type-arithmetic-dependent-pair-types
open import foundation.univalence
open import foundation.universe-levels

open import foundation-core.contractible-types
open import foundation-core.function-types
open import foundation-core.functoriality-dependent-pair-types
open import foundation-core.homotopies
open import foundation-core.identity-types
open import foundation-core.torsorial-type-families
open import foundation-core.type-theoretic-principle-of-choice

Idea

A Σ-decomposition of a type A consists of a type X and a family of inhabited types Y x indexed by x : A equipped with an equivalence A ≃ Σ X Y. The type X is called the indexing type of the Σ-decomposition, the elements of Y x are called the cotypes of the Σ-decomposition, and the equivalence A ≃ Σ X Y is the matching correspondence of the Σ-decomposition.

Note that types may have many Σ-decompositions. The type of Σ-decompositions of the unit type, for instance, is equivalent to the type of all pointed connected types. Alternatively, we may think of the type of Σ-decompositions of the unit type as the type of higher groupoid structures on a point, i.e., the type of higher group structures.

We may restrict to Σ-decompositions where the indexing type is in a given subuniverse, such as the subuniverse of sets or the subuniverse of finite sets. For instance, the type of set-indexed Σ-decompositions of a type A is equivalent to the type of equivalence relations on A.

Definitions

General Σ-decompositions

Σ-Decomposition :
 {l1 : Level} (l2 l3 : Level) UU l1 UU (l1 lsuc l2 lsuc l3)
Σ-Decomposition l2 l3 A =
 Σ ( UU l2)
  ( λ X 
   Σ ( Fam-Inhabited-Types l3 X)
    ( λ Y A total-Fam-Inhabited-Types Y))

module _
 {l1 l2 l3 : Level} {A : UU l1} (D : Σ-Decomposition l2 l3 A)
 where

 indexing-type-Σ-Decomposition : UU l2
 indexing-type-Σ-Decomposition = pr1 D

 inhabited-cotype-Σ-Decomposition :
  Fam-Inhabited-Types l3 indexing-type-Σ-Decomposition
 inhabited-cotype-Σ-Decomposition = pr1 (pr2 D)

 cotype-Σ-Decomposition : indexing-type-Σ-Decomposition UU l3
 cotype-Σ-Decomposition =
  type-Fam-Inhabited-Types inhabited-cotype-Σ-Decomposition

 is-inhabited-cotype-Σ-Decomposition :
  (x : indexing-type-Σ-Decomposition) 
  is-inhabited (cotype-Σ-Decomposition x)
 is-inhabited-cotype-Σ-Decomposition x =
  is-inhabited-type-Inhabited-Type (inhabited-cotype-Σ-Decomposition x)

 matching-correspondence-Σ-Decomposition :
  A Σ indexing-type-Σ-Decomposition cotype-Σ-Decomposition
 matching-correspondence-Σ-Decomposition = pr2 (pr2 D)

 map-matching-correspondence-Σ-Decomposition :
  A Σ indexing-type-Σ-Decomposition cotype-Σ-Decomposition
 map-matching-correspondence-Σ-Decomposition =
  map-equiv matching-correspondence-Σ-Decomposition

 is-inhabited-indexing-type-inhabited-Σ-Decomposition :
  (p : is-inhabited A) (is-inhabited (indexing-type-Σ-Decomposition))
 is-inhabited-indexing-type-inhabited-Σ-Decomposition p =
  map-is-inhabited (pr1 map-matching-correspondence-Σ-Decomposition) p

 inhabited-indexing-type-inhabited-Σ-Decomposition :
  (p : is-inhabited A) (Inhabited-Type l2)
 pr1 (inhabited-indexing-type-inhabited-Σ-Decomposition p) =
  indexing-type-Σ-Decomposition
 pr2 (inhabited-indexing-type-inhabited-Σ-Decomposition p) =
  is-inhabited-indexing-type-inhabited-Σ-Decomposition p

 is-inhabited-base-is-inhabited-indexing-type-Σ-Decomposition :
  (is-inhabited (indexing-type-Σ-Decomposition)) (is-inhabited A)
 is-inhabited-base-is-inhabited-indexing-type-Σ-Decomposition p =
  map-is-inhabited
   ( map-inv-equiv matching-correspondence-Σ-Decomposition)
   ( is-inhabited-Σ p is-inhabited-cotype-Σ-Decomposition)

Set-indexed Σ-decompositions

Set-Indexed-Σ-Decomposition :
 {l1 : Level} (l2 l3 : Level) UU l1 UU (l1 lsuc l2 lsuc l3)
Set-Indexed-Σ-Decomposition l2 l3 A =
 Σ ( Set l2)
  ( λ X 
   Σ ( Fam-Inhabited-Types l3 (type-Set X))
    ( λ Y A total-Fam-Inhabited-Types Y))

module _
 {l1 l2 l3 : Level} {A : UU l1} (D : Set-Indexed-Σ-Decomposition l2 l3 A)
 where

 indexing-set-Set-Indexed-Σ-Decomposition : Set l2
 indexing-set-Set-Indexed-Σ-Decomposition = pr1 D

 indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition : UU l2
 indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition =
  type-Set indexing-set-Set-Indexed-Σ-Decomposition

 inhabited-cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition Inhabited-Type l3
 inhabited-cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition = pr1 (pr2 D)

 cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition UU l3
 cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition x =
  type-Inhabited-Type (inhabited-cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition x)

 is-inhabited-cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  (x : indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition) 
  is-inhabited (cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition x)
 is-inhabited-cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition x =
  is-inhabited-type-Inhabited-Type
   ( inhabited-cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition x)

 matching-correspondence-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  A 
  Σ indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition
   cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition
 matching-correspondence-Set-Indexed-Σ-Decomposition = pr2 (pr2 D)

 map-matching-correspondence-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  A 
  Σ indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition
   cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition
 map-matching-correspondence-Set-Indexed-Σ-Decomposition =
  map-equiv matching-correspondence-Set-Indexed-Σ-Decomposition

 index-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  A indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition
 index-Set-Indexed-Σ-Decomposition a =
  pr1 (map-matching-correspondence-Set-Indexed-Σ-Decomposition a)

Fibered double Σ-decompositions

fibered-Σ-Decomposition :
 {l1 : Level} (l2 l3 l4 l5 : Level) (A : UU l1) 
 UU (l1 lsuc l2 lsuc l3 lsuc l4 lsuc l5)
fibered-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A =
 Σ (Σ-Decomposition l2 l3 A)
  ( λ D Σ-Decomposition l4 l5 (indexing-type-Σ-Decomposition D))

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (X : fibered-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 fst-fibered-Σ-Decomposition : Σ-Decomposition l2 l3 A
 fst-fibered-Σ-Decomposition = pr1 X

 indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition : UU l2
 indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition =
  indexing-type-Σ-Decomposition fst-fibered-Σ-Decomposition

 inhabited-cotype-fst-fibered-Σ-Decomposition :
  indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition Inhabited-Type l3
 inhabited-cotype-fst-fibered-Σ-Decomposition =
  inhabited-cotype-Σ-Decomposition fst-fibered-Σ-Decomposition

 cotype-fst-fibered-Σ-Decomposition :
  indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition UU l3
 cotype-fst-fibered-Σ-Decomposition =
  cotype-Σ-Decomposition fst-fibered-Σ-Decomposition

 matching-correspondence-fst-fibered-Σ-Decomposition :
  A 
  Σ (indexing-type-Σ-Decomposition fst-fibered-Σ-Decomposition)
   (cotype-Σ-Decomposition fst-fibered-Σ-Decomposition)
 matching-correspondence-fst-fibered-Σ-Decomposition =
  matching-correspondence-Σ-Decomposition fst-fibered-Σ-Decomposition

 map-matching-correspondence-fst-fibered-Σ-Decomposition :
  A 
  Σ (indexing-type-Σ-Decomposition fst-fibered-Σ-Decomposition)
   (cotype-Σ-Decomposition fst-fibered-Σ-Decomposition)
 map-matching-correspondence-fst-fibered-Σ-Decomposition =
  map-matching-correspondence-Σ-Decomposition
   fst-fibered-Σ-Decomposition

 snd-fibered-Σ-Decomposition :
   Σ-Decomposition l4 l5 indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition
 snd-fibered-Σ-Decomposition = pr2 X

 indexing-type-snd-fibered-Σ-Decomposition : UU l4
 indexing-type-snd-fibered-Σ-Decomposition =
  indexing-type-Σ-Decomposition snd-fibered-Σ-Decomposition

 inhabited-cotype-snd-fibered-Σ-Decomposition :
  indexing-type-snd-fibered-Σ-Decomposition Inhabited-Type l5
 inhabited-cotype-snd-fibered-Σ-Decomposition =
  inhabited-cotype-Σ-Decomposition snd-fibered-Σ-Decomposition

 cotype-snd-fibered-Σ-Decomposition :
  indexing-type-snd-fibered-Σ-Decomposition UU l5
 cotype-snd-fibered-Σ-Decomposition =
  cotype-Σ-Decomposition snd-fibered-Σ-Decomposition

 matching-correspondence-snd-fibered-Σ-Decomposition :
  indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition 
  Σ (indexing-type-Σ-Decomposition snd-fibered-Σ-Decomposition)
   (cotype-Σ-Decomposition snd-fibered-Σ-Decomposition)
 matching-correspondence-snd-fibered-Σ-Decomposition =
  matching-correspondence-Σ-Decomposition snd-fibered-Σ-Decomposition

 map-matching-correspondence-snd-fibered-Σ-Decomposition :
  indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition 
  Σ (indexing-type-Σ-Decomposition snd-fibered-Σ-Decomposition)
   (cotype-Σ-Decomposition snd-fibered-Σ-Decomposition)
 map-matching-correspondence-snd-fibered-Σ-Decomposition =
  map-matching-correspondence-Σ-Decomposition
   snd-fibered-Σ-Decomposition

Displayed double Σ-decompositions

displayed-Σ-Decomposition :
 {l1 : Level} (l2 l3 l4 l5 : Level) (A : UU l1) 
 UU (l1 lsuc l2 lsuc l3 lsuc l4 lsuc l5)
displayed-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A =
 ( Σ (Σ-Decomposition l2 l3 A)
 ( λ D 
  (u : indexing-type-Σ-Decomposition D) 
  Σ-Decomposition l4 l5 (cotype-Σ-Decomposition D u)))

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (X : displayed-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 fst-displayed-Σ-Decomposition : Σ-Decomposition l2 l3 A
 fst-displayed-Σ-Decomposition = pr1 X

 indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition : UU l2
 indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition =
  indexing-type-Σ-Decomposition fst-displayed-Σ-Decomposition

 inhabited-cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition :
  indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition Inhabited-Type l3
 inhabited-cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition =
  inhabited-cotype-Σ-Decomposition fst-displayed-Σ-Decomposition

 cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition :
  indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition UU l3
 cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition =
  cotype-Σ-Decomposition fst-displayed-Σ-Decomposition

 matching-correspondence-fst-displayed-Σ-Decomposition :
  A 
  Σ (indexing-type-Σ-Decomposition fst-displayed-Σ-Decomposition)
   (cotype-Σ-Decomposition fst-displayed-Σ-Decomposition)
 matching-correspondence-fst-displayed-Σ-Decomposition =
  matching-correspondence-Σ-Decomposition
   fst-displayed-Σ-Decomposition

 map-matching-correspondence-fst-displayed-Σ-Decomposition :
  A 
  Σ (indexing-type-Σ-Decomposition fst-displayed-Σ-Decomposition)
   (cotype-Σ-Decomposition fst-displayed-Σ-Decomposition)
 map-matching-correspondence-fst-displayed-Σ-Decomposition =
  map-matching-correspondence-Σ-Decomposition
   fst-displayed-Σ-Decomposition

 snd-displayed-Σ-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition) 
  Σ-Decomposition l4 l5 (cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition x)
 snd-displayed-Σ-Decomposition = pr2 X

 indexing-type-snd-displayed-Σ-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition) 
  UU l4
 indexing-type-snd-displayed-Σ-Decomposition x =
  indexing-type-Σ-Decomposition (snd-displayed-Σ-Decomposition x)

 inhabited-cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition) 
  indexing-type-snd-displayed-Σ-Decomposition x Inhabited-Type l5
 inhabited-cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition x =
  inhabited-cotype-Σ-Decomposition (snd-displayed-Σ-Decomposition x)

 cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition) 
  indexing-type-snd-displayed-Σ-Decomposition x 
  UU l5
 cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition x =
  cotype-Σ-Decomposition (snd-displayed-Σ-Decomposition x)

 matching-correspondence-snd-displayed-Σ-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition) 
  ( cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition x 
   Σ ( indexing-type-snd-displayed-Σ-Decomposition x)
    ( cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition x))
 matching-correspondence-snd-displayed-Σ-Decomposition x =
  matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( snd-displayed-Σ-Decomposition x)

 map-matching-correspondence-snd-displayed-Σ-Decomposition :
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition) 
  cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition x 
  Σ ( indexing-type-snd-displayed-Σ-Decomposition x)
   ( cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition x)
 map-matching-correspondence-snd-displayed-Σ-Decomposition x =
  map-matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( snd-displayed-Σ-Decomposition x)

Properties

Characterization of equality of Σ-decompositions

equiv-Σ-Decomposition :
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (X : Σ-Decomposition l2 l3 A) (Y : Σ-Decomposition l4 l5 A) 
 UU (l1 l2 l3 l4 l5)
equiv-Σ-Decomposition X Y =
 Σ ( indexing-type-Σ-Decomposition X indexing-type-Σ-Decomposition Y)
  ( λ e 
   Σ ( (x : indexing-type-Σ-Decomposition X) 
     cotype-Σ-Decomposition X x cotype-Σ-Decomposition Y (map-equiv e x))
    ( λ f 
     ( ( map-equiv (equiv-Σ (cotype-Σ-Decomposition Y) e f)) 
      ( map-matching-correspondence-Σ-Decomposition X)) ~
     ( map-matching-correspondence-Σ-Decomposition Y)))

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (X : Σ-Decomposition l2 l3 A) (Y : Σ-Decomposition l4 l5 A)
 (e : equiv-Σ-Decomposition X Y)
 where

 equiv-indexing-type-equiv-Σ-Decomposition :
  indexing-type-Σ-Decomposition X indexing-type-Σ-Decomposition Y
 equiv-indexing-type-equiv-Σ-Decomposition = pr1 e

 map-equiv-indexing-type-equiv-Σ-Decomposition :
  indexing-type-Σ-Decomposition X indexing-type-Σ-Decomposition Y
 map-equiv-indexing-type-equiv-Σ-Decomposition =
  map-equiv equiv-indexing-type-equiv-Σ-Decomposition

 equiv-cotype-equiv-Σ-Decomposition :
  (x : indexing-type-Σ-Decomposition X) 
  cotype-Σ-Decomposition X x 
  cotype-Σ-Decomposition Y (map-equiv-indexing-type-equiv-Σ-Decomposition x)
 equiv-cotype-equiv-Σ-Decomposition = pr1 (pr2 e)

 map-equiv-cotype-equiv-Σ-Decomposition :
  (x : indexing-type-Σ-Decomposition X) 
  cotype-Σ-Decomposition X x 
  cotype-Σ-Decomposition Y (map-equiv-indexing-type-equiv-Σ-Decomposition x)
 map-equiv-cotype-equiv-Σ-Decomposition x =
  map-equiv (equiv-cotype-equiv-Σ-Decomposition x)

module _
 {l1 l2 l3 : Level} {A : UU l1} (X : Σ-Decomposition l2 l3 A)
 where

 id-equiv-Σ-Decomposition : equiv-Σ-Decomposition X X
 pr1 id-equiv-Σ-Decomposition = id-equiv
 pr1 (pr2 id-equiv-Σ-Decomposition) x = id-equiv
 pr2 (pr2 id-equiv-Σ-Decomposition) = refl-htpy

 is-torsorial-equiv-Σ-Decomposition :
  is-torsorial (equiv-Σ-Decomposition X)
 is-torsorial-equiv-Σ-Decomposition =
  is-torsorial-Eq-structure
   ( is-torsorial-equiv (indexing-type-Σ-Decomposition X))
   ( pair (indexing-type-Σ-Decomposition X) id-equiv)
   ( is-torsorial-Eq-structure
    ( is-torsorial-equiv-Fam-Inhabited-Types
     ( inhabited-cotype-Σ-Decomposition X))
    ( pair
     ( inhabited-cotype-Σ-Decomposition X)
     ( id-equiv-Fam-Inhabited-Types (inhabited-cotype-Σ-Decomposition X)))
    ( is-torsorial-htpy-equiv
     ( matching-correspondence-Σ-Decomposition X)))

 equiv-eq-Σ-Decomposition :
  (Y : Σ-Decomposition l2 l3 A) (X Y) equiv-Σ-Decomposition X Y
 equiv-eq-Σ-Decomposition .X refl = id-equiv-Σ-Decomposition

 is-equiv-equiv-eq-Σ-Decomposition :
  (Y : Σ-Decomposition l2 l3 A) is-equiv (equiv-eq-Σ-Decomposition Y)
 is-equiv-equiv-eq-Σ-Decomposition =
  fundamental-theorem-id
   is-torsorial-equiv-Σ-Decomposition
   equiv-eq-Σ-Decomposition

 extensionality-Σ-Decomposition :
  (Y : Σ-Decomposition l2 l3 A) (X Y) equiv-Σ-Decomposition X Y
 pr1 (extensionality-Σ-Decomposition Y) = equiv-eq-Σ-Decomposition Y
 pr2 (extensionality-Σ-Decomposition Y) = is-equiv-equiv-eq-Σ-Decomposition Y

 eq-equiv-Σ-Decomposition :
  (Y : Σ-Decomposition l2 l3 A) equiv-Σ-Decomposition X Y (X Y)
 eq-equiv-Σ-Decomposition Y =
  map-inv-equiv (extensionality-Σ-Decomposition Y)

Invariance of Σ-decompositions under equivalences

module _
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B)
 where

 equiv-tr-Σ-Decomposition :
  {l3 l4 : Level} Σ-Decomposition l3 l4 A Σ-Decomposition l3 l4 B
 equiv-tr-Σ-Decomposition =
  equiv-tot
   ( λ X 
    equiv-tot
     ( λ Y 
      equiv-precomp-equiv (inv-equiv e) (total-Fam-Inhabited-Types Y)))

 map-equiv-tr-Σ-Decomposition :
  {l3 l4 : Level} Σ-Decomposition l3 l4 A Σ-Decomposition l3 l4 B
 map-equiv-tr-Σ-Decomposition = map-equiv equiv-tr-Σ-Decomposition

Characterization of equality of set-indexed Σ-decompositions

equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (X : Set-Indexed-Σ-Decomposition l2 l3 A)
 (Y : Set-Indexed-Σ-Decomposition l4 l5 A) 
 UU (l1 l2 l3 l4 l5)
equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition X Y =
 Σ ( indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition X 
   indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y)
  ( λ e 
   Σ ( (x : indexing-type-Set-Indexed-Σ-Decomposition X) 
     cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition X x 
     cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y (map-equiv e x))
    ( λ f 
     ( ( map-equiv (equiv-Σ (cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y) e f)) 
      ( map-matching-correspondence-Set-Indexed-Σ-Decomposition X)) ~
     ( map-matching-correspondence-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y)))

module _
 {l1 l2 l3 : Level} {A : UU l1} (X : Set-Indexed-Σ-Decomposition l2 l3 A)
 where

 id-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition : equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition X X
 pr1 id-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition = id-equiv
 pr1 (pr2 id-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition) x = id-equiv
 pr2 (pr2 id-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition) = refl-htpy

 is-torsorial-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  is-torsorial (equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition X)
 is-torsorial-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition =
  is-torsorial-Eq-structure
   ( is-torsorial-equiv-Set (indexing-set-Set-Indexed-Σ-Decomposition X))
   ( pair (indexing-set-Set-Indexed-Σ-Decomposition X) id-equiv)
   ( is-torsorial-Eq-structure
    ( is-torsorial-equiv-Fam-Inhabited-Types
     ( inhabited-cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition X))
    ( pair
     ( inhabited-cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition X)
     ( id-equiv-Fam-Inhabited-Types
      ( inhabited-cotype-Set-Indexed-Σ-Decomposition X)))
    ( is-torsorial-htpy-equiv
     ( matching-correspondence-Set-Indexed-Σ-Decomposition X)))

 equiv-eq-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  (Y : Set-Indexed-Σ-Decomposition l2 l3 A) 
  (X Y) equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition X Y
 equiv-eq-Set-Indexed-Σ-Decomposition .X refl =
  id-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition

 is-equiv-equiv-eq-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  (Y : Set-Indexed-Σ-Decomposition l2 l3 A) 
  is-equiv (equiv-eq-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y)
 is-equiv-equiv-eq-Set-Indexed-Σ-Decomposition =
  fundamental-theorem-id
   is-torsorial-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition
   equiv-eq-Set-Indexed-Σ-Decomposition

 extensionality-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  (Y : Set-Indexed-Σ-Decomposition l2 l3 A) 
  (X Y) equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition X Y
 pr1 (extensionality-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y) =
  equiv-eq-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y
 pr2 (extensionality-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y) =
  is-equiv-equiv-eq-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y

 eq-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition :
  (Y : Set-Indexed-Σ-Decomposition l2 l3 A) 
  equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition X Y (X Y)
 eq-equiv-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y =
  map-inv-equiv (extensionality-Set-Indexed-Σ-Decomposition Y)

Iterated Σ-decompositions

Characterization of identity type for fibered double Σ-decompositions

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 : Level}
 {A : UU l1} (X : fibered-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 (Y : fibered-Σ-Decomposition l6 l7 l8 l9 A)
 where

 equiv-fst-fibered-Σ-Decomposition :
  UU (l1 l2 l3 l6 l7)
 equiv-fst-fibered-Σ-Decomposition =
  equiv-Σ-Decomposition
  ( fst-fibered-Σ-Decomposition X)
  ( fst-fibered-Σ-Decomposition Y)

 equiv-snd-fibered-Σ-Decomposition :
  (e : equiv-fst-fibered-Σ-Decomposition) 
  UU (l4 l5 l6 l8 l9)
 equiv-snd-fibered-Σ-Decomposition e =
  equiv-Σ-Decomposition
   ( map-equiv-tr-Σ-Decomposition
    ( equiv-indexing-type-equiv-Σ-Decomposition
     ( fst-fibered-Σ-Decomposition X)
     ( fst-fibered-Σ-Decomposition Y)
     ( e))
    ( snd-fibered-Σ-Decomposition X))
   ( snd-fibered-Σ-Decomposition Y)

 equiv-fibered-Σ-Decomposition :
  UU (l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9)
 equiv-fibered-Σ-Decomposition =
  Σ ( equiv-fst-fibered-Σ-Decomposition)
   ( equiv-snd-fibered-Σ-Decomposition)

 fst-equiv-fibered-Σ-Decomposition :
  (e : equiv-fibered-Σ-Decomposition) 
  equiv-fst-fibered-Σ-Decomposition
 fst-equiv-fibered-Σ-Decomposition = pr1

 snd-equiv-fibered-Σ-Decomposition :
  (e : equiv-fibered-Σ-Decomposition) 
  equiv-snd-fibered-Σ-Decomposition
   (fst-equiv-fibered-Σ-Decomposition e)
 snd-equiv-fibered-Σ-Decomposition = pr2

module _
 { l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 ( D : fibered-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 private
  X = fst-fibered-Σ-Decomposition D
  Y = snd-fibered-Σ-Decomposition D

 is-torsorial-equiv-fibered-Σ-Decomposition :
  is-torsorial (equiv-fibered-Σ-Decomposition D)
 is-torsorial-equiv-fibered-Σ-Decomposition =
  is-torsorial-Eq-structure
   ( is-torsorial-equiv-Σ-Decomposition X)
   ( X , id-equiv-Σ-Decomposition X)
   ( is-torsorial-Eq-structure
    ( is-torsorial-equiv (indexing-type-Σ-Decomposition Y))
    ( pair (indexing-type-Σ-Decomposition Y) id-equiv)
    ( is-torsorial-Eq-structure
     ( is-torsorial-equiv-Fam-Inhabited-Types
      ( inhabited-cotype-Σ-Decomposition Y))
     ( pair
      ( inhabited-cotype-Σ-Decomposition Y)
      ( id-equiv-Fam-Inhabited-Types
       ( inhabited-cotype-Σ-Decomposition Y)))
      ( is-torsorial-htpy-equiv
       ( matching-correspondence-Σ-Decomposition Y))))

 id-equiv-fibered-Σ-Decomposition :
  equiv-fibered-Σ-Decomposition D D
 pr1 id-equiv-fibered-Σ-Decomposition = id-equiv-Σ-Decomposition X
 pr1 (pr2 id-equiv-fibered-Σ-Decomposition) = id-equiv
 pr1 (pr2 (pr2 id-equiv-fibered-Σ-Decomposition)) x = id-equiv
 pr2 (pr2 (pr2 id-equiv-fibered-Σ-Decomposition)) = refl-htpy

 equiv-eq-fibered-Σ-Decomposition :
  (D' : fibered-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (D D') equiv-fibered-Σ-Decomposition D D'
 equiv-eq-fibered-Σ-Decomposition .D refl =
  id-equiv-fibered-Σ-Decomposition

 is-equiv-equiv-eq-fibered-Σ-Decomposition :
  (D' : fibered-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  is-equiv (equiv-eq-fibered-Σ-Decomposition D')
 is-equiv-equiv-eq-fibered-Σ-Decomposition =
  fundamental-theorem-id
   is-torsorial-equiv-fibered-Σ-Decomposition
   equiv-eq-fibered-Σ-Decomposition

 extensionality-fibered-Σ-Decomposition :
  (D' : fibered-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (D D') equiv-fibered-Σ-Decomposition D D'
 pr1 (extensionality-fibered-Σ-Decomposition D') =
  equiv-eq-fibered-Σ-Decomposition D'
 pr2 (extensionality-fibered-Σ-Decomposition D') =
  is-equiv-equiv-eq-fibered-Σ-Decomposition D'

 eq-equiv-fibered-Σ-Decomposition :
  (D' : fibered-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (equiv-fibered-Σ-Decomposition D D') (D D')
 eq-equiv-fibered-Σ-Decomposition D' =
  map-inv-equiv (extensionality-fibered-Σ-Decomposition D')

Characterization of identity type for displayed double Σ-decompositions

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 : Level}
 {A : UU l1} (X : displayed-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 (Y : displayed-Σ-Decomposition l6 l7 l8 l9 A)
 where

 equiv-fst-displayed-Σ-Decomposition :
  UU (l1 l2 l3 l6 l7)
 equiv-fst-displayed-Σ-Decomposition =
  equiv-Σ-Decomposition
  ( fst-displayed-Σ-Decomposition X)
  ( fst-displayed-Σ-Decomposition Y)

 equiv-snd-displayed-Σ-Decomposition :
  (e : equiv-fst-displayed-Σ-Decomposition) 
  UU (l2 l4 l5 l7 l8 l9)
 equiv-snd-displayed-Σ-Decomposition e =
  ( x : indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition X) 
  equiv-Σ-Decomposition
   ( map-equiv-tr-Σ-Decomposition
    ( equiv-cotype-equiv-Σ-Decomposition
     ( fst-displayed-Σ-Decomposition X)
     ( fst-displayed-Σ-Decomposition Y)
     ( e)
     ( x))
    ( snd-displayed-Σ-Decomposition X x))
   ( snd-displayed-Σ-Decomposition Y
    ( map-equiv-indexing-type-equiv-Σ-Decomposition
     ( fst-displayed-Σ-Decomposition X)
     ( fst-displayed-Σ-Decomposition Y)
     ( e)
     ( x)))

 equiv-displayed-Σ-Decomposition :
  UU (l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9)
 equiv-displayed-Σ-Decomposition =
  Σ ( equiv-fst-displayed-Σ-Decomposition)
   ( equiv-snd-displayed-Σ-Decomposition)

 fst-equiv-displayed-Σ-Decomposition :
  (e : equiv-displayed-Σ-Decomposition) 
  equiv-fst-displayed-Σ-Decomposition
 fst-equiv-displayed-Σ-Decomposition = pr1

 snd-equiv-displayed-Σ-Decomposition :
  (e : equiv-displayed-Σ-Decomposition) 
  equiv-snd-displayed-Σ-Decomposition
   ( fst-equiv-displayed-Σ-Decomposition e)
 snd-equiv-displayed-Σ-Decomposition = pr2

module _
 { l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 ( disp-D : displayed-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 private
  X = fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  f-Y = snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D

 is-torsorial-equiv-displayed-Σ-Decomposition :
  is-torsorial (equiv-displayed-Σ-Decomposition disp-D)
 is-torsorial-equiv-displayed-Σ-Decomposition =
  is-torsorial-Eq-structure
   ( is-torsorial-equiv-Σ-Decomposition X)
   ( pair X (id-equiv-Σ-Decomposition X))
   ( is-contr-equiv
    ( Π-total-fam x _))
    ( inv-distributive-Π-Σ)
    ( is-contr-Π x is-torsorial-equiv-Σ-Decomposition (f-Y x))))

 id-equiv-displayed-Σ-Decomposition :
  equiv-displayed-Σ-Decomposition disp-D disp-D
 pr1 id-equiv-displayed-Σ-Decomposition = id-equiv-Σ-Decomposition X
 pr1 (pr2 id-equiv-displayed-Σ-Decomposition x) = id-equiv
 pr1 (pr2 (pr2 id-equiv-displayed-Σ-Decomposition x)) y = id-equiv
 pr2 (pr2 (pr2 id-equiv-displayed-Σ-Decomposition x)) = refl-htpy

 equiv-eq-displayed-Σ-Decomposition :
  (disp-D' : displayed-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (disp-D disp-D') equiv-displayed-Σ-Decomposition disp-D disp-D'
 equiv-eq-displayed-Σ-Decomposition .disp-D refl =
  id-equiv-displayed-Σ-Decomposition

 is-equiv-equiv-eq-displayed-Σ-Decomposition :
  (disp-D' : displayed-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  is-equiv (equiv-eq-displayed-Σ-Decomposition disp-D')
 is-equiv-equiv-eq-displayed-Σ-Decomposition =
  fundamental-theorem-id
   is-torsorial-equiv-displayed-Σ-Decomposition
   equiv-eq-displayed-Σ-Decomposition

 extensionality-displayed-Σ-Decomposition :
  (disp-D' : displayed-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (disp-D disp-D') equiv-displayed-Σ-Decomposition disp-D disp-D'
 pr1 (extensionality-displayed-Σ-Decomposition D) =
  equiv-eq-displayed-Σ-Decomposition D
 pr2 (extensionality-displayed-Σ-Decomposition D) =
  is-equiv-equiv-eq-displayed-Σ-Decomposition D

 eq-equiv-displayed-Σ-Decomposition :
  (disp-D' : displayed-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A) 
  (equiv-displayed-Σ-Decomposition disp-D disp-D') (disp-D disp-D')
 eq-equiv-displayed-Σ-Decomposition D =
  map-inv-equiv
   (extensionality-displayed-Σ-Decomposition D)

Equivalence between fibered double Σ-decompositions and displayed double Σ-decompositions

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (fib-D : fibered-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 private
  X = indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  Y = cotype-fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  Y-Inhabited-Type = inhabited-cotype-fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  e = matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D)
  U = indexing-type-snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  V = cotype-snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  V-Inhabited-Type = inhabited-cotype-snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  f = matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D)

 matching-correspondence-displayed-fibered-Σ-Decomposition :
  A Σ U u Σ (V u) v Y (map-inv-equiv f (u , v))))
 matching-correspondence-displayed-fibered-Σ-Decomposition =
  equivalence-reasoning
  A Σ X Y by e
    Σ ( Σ U V) uv Y ((map-inv-equiv f) uv))
    by inv-equiv ( equiv-Σ-equiv-base Y (inv-equiv f))
    Σ U ( λ u Σ (V u) v Y (map-inv-equiv f (u , v))))
    by associative-Σ U V uv Y (map-inv-equiv f uv))

 map-displayed-fibered-Σ-Decomposition :
  displayed-Σ-Decomposition l4 (l3 l5) l5 l3 A
 pr1 (pr1 map-displayed-fibered-Σ-Decomposition) = U
 pr1 (pr2 (pr1 map-displayed-fibered-Σ-Decomposition)) u =
  Σ-Inhabited-Type
   ( V-Inhabited-Type u)
   ( λ v Y-Inhabited-Type (map-inv-equiv f (u , v)))
 pr2 (pr2 (pr1 map-displayed-fibered-Σ-Decomposition)) =
  matching-correspondence-displayed-fibered-Σ-Decomposition
 pr1 (pr2 map-displayed-fibered-Σ-Decomposition u) = V u
 pr1 (pr2 (pr2 map-displayed-fibered-Σ-Decomposition u)) v =
  Y-Inhabited-Type (map-inv-equiv f (u , v))
 pr2 (pr2 (pr2 map-displayed-fibered-Σ-Decomposition u)) = id-equiv

module _
 {l1 l2 l3 l4 l5 : Level} {A : UU l1}
 (disp-D : displayed-Σ-Decomposition l2 l3 l4 l5 A)
 where

 private
  M = indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  N = cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  s = matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D)
  P = indexing-type-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  Q-Inhabited-Type =
   inhabited-cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  Q = cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  t = matching-correspondence-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D

 matching-correspondence-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition :
  A Σ (Σ M P) (m , p) Q m p)
 matching-correspondence-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition =
  equivalence-reasoning
  A Σ M N by s
    Σ M m Σ (P m) (Q m)) by equiv-Σ m Σ (P m) (Q m)) id-equiv t
    Σ (Σ M P) (m , p) Q m p)
   by inv-associative-Σ
    ( M)
    ( λ z P z)
    ( λ z Q (pr1 z) (pr2 z))

 map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition :
  fibered-Σ-Decomposition (l2 l4) l5 l2 l4 A
 pr1 (pr1 map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition) = Σ M P
 pr1 (pr2 (pr1 map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition)) (m , p) =
  Q-Inhabited-Type m p
 pr2 (pr2 (pr1 map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition)) =
  matching-correspondence-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition
 pr1 (pr2 map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition) = M
 pr1 (pr1 (pr2 (pr2 map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition)) m) = P m
 pr2 (pr1 (pr2 (pr2 map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition)) m) =
  ind-trunc-Prop
   ( λ n trunc-Prop (P m))
   ( λ n unit-trunc-Prop (pr1 (map-equiv (t m) n)))
   ( is-inhabited-cotype-Σ-Decomposition
    ( fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D)
    ( m))
 pr2 (pr2 (pr2 map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition)) = id-equiv

module _
 {l1 l : Level} {A : UU l1}
 (fib-D : fibered-Σ-Decomposition l l l l A)
 where

 private
  X = indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  Y = cotype-fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  e = matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D)
  U = indexing-type-snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  V = cotype-snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  f = matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D)
  disp-D = map-displayed-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  M = indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  N = cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  s = matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D)
  P = indexing-type-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  Q = cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  t = matching-correspondence-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D

  htpy-matching-correspondence :
   ( map-equiv
    ( ( equiv-Σ Y (inv-equiv f) (m , p) id-equiv)) ∘e
     ( matching-correspondence-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition
      ( disp-D)))) ~
   ( map-equiv e)
  htpy-matching-correspondence a =
   htpy-eq-equiv
    ( right-inverse-law-equiv (equiv-Σ-equiv-base Y (inv-equiv f)))
    ( map-equiv e a)

 is-retraction-map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition :
  map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition
   ( map-displayed-fibered-Σ-Decomposition fib-D) fib-D
 is-retraction-map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition =
  eq-equiv-fibered-Σ-Decomposition
   ( map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition
    ( map-displayed-fibered-Σ-Decomposition fib-D))
   ( fib-D)
   ( ( ( inv-equiv f) ,
     ( ( λ x id-equiv) ,
      ( htpy-matching-correspondence))) ,
    ( ( id-equiv) ,
     ( ( λ u id-equiv) ,
      ( λ a refl))))

module _
 {l1 l : Level} {A : UU l1}
 (disp-D : displayed-Σ-Decomposition l l l l A)
 where

 private
  M = indexing-type-fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  N = cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  s = matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D)
  P = indexing-type-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  Q = cotype-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  t = matching-correspondence-snd-displayed-Σ-Decomposition disp-D
  fib-D = map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition disp-D
  X = indexing-type-fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  Y = cotype-fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  e = matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( fst-fibered-Σ-Decomposition fib-D)
  U = indexing-type-snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  V = cotype-snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D
  f = matching-correspondence-Σ-Decomposition
   ( snd-fibered-Σ-Decomposition fib-D)

  htpy-matching-correspondence :
   map-equiv
    ( equiv-Σ N id-equiv (inv-equiv t) ∘e
     matching-correspondence-displayed-fibered-Σ-Decomposition
      (fib-D)) ~
   map-equiv s
  htpy-matching-correspondence x =
   ( ap
    ( λ f map-equiv (equiv-tot (inv-equiv t)) f)
    ( map-inv-eq-transpose-equiv
     ( associative-Σ M P Y)
     ( inv
      ( map-eq-transpose-equiv
       ( equiv-Σ-equiv-base Y (inv-equiv id-equiv))
       ( inv
        ( map-eq-transpose-equiv
         ( associative-Σ M P Y)
         ( is-section-map-inv-associative-Σ M P Y
          ( map-equiv (equiv-tot t ∘e s) x)))))))) 
   ( inv
    ( preserves-comp-tot
     ( map-equiv t)
     ( map-inv-equiv t)
     ( map-equiv s x)) 
   ( tot-htpy z is-retraction-map-inv-equiv (t z)) (map-equiv s x) 
   ( tot-id
    ( λ z cotype-fst-displayed-Σ-Decomposition disp-D z)
    ( map-equiv s x))))

 is-section-map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition :
  ( map-displayed-fibered-Σ-Decomposition
   {l1} {l} {l} {l} {l} {A} fib-D) 
  disp-D
 is-section-map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition =
  eq-equiv-displayed-Σ-Decomposition
   ( map-displayed-fibered-Σ-Decomposition fib-D)
   ( disp-D)
   ( ( ( id-equiv) ,
     ( ( inv-equiv t) ,
      ( htpy-matching-correspondence))) ,
    ( λ (m : M) 
     ( ( id-equiv) ,
      ( ( λ (p : P m) id-equiv) ,
       ( refl-htpy)))))

is-equiv-map-displayed-fibered-Σ-Decomposition :
 {l1 l : Level} {A : UU l1} 
 is-equiv
  ( map-displayed-fibered-Σ-Decomposition {l1} {l} {l} {l} {l} {A})
is-equiv-map-displayed-fibered-Σ-Decomposition =
 is-equiv-is-invertible
  ( map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition)
  ( is-section-map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition)
  ( is-retraction-map-inv-displayed-fibered-Σ-Decomposition)

equiv-displayed-fibered-Σ-Decomposition :
 {l1 l : Level} {A : UU l1} 
 fibered-Σ-Decomposition l l l l A 
 displayed-Σ-Decomposition l l l l A
pr1 equiv-displayed-fibered-Σ-Decomposition =
 map-displayed-fibered-Σ-Decomposition
pr2 equiv-displayed-fibered-Σ-Decomposition =
 is-equiv-map-displayed-fibered-Σ-Decomposition

Recent changes