π-finite types

Content created by Egbert Rijke, Fredrik Bakke, Jonathan Prieto-Cubides, Elisabeth Bonnevier and Victor Blanchi.

Created on 2021-12-30.
Last modified on 2023-09-12.

module univalent-combinatorics.pi-finite-types where
Imports
open import elementary-number-theory.natural-numbers

open import foundation.0-connected-types
open import foundation.action-on-identifications-functions
open import foundation.cartesian-product-types
open import foundation.constant-maps
open import foundation.contractible-types
open import foundation.coproduct-types
open import foundation.decidable-equality
open import foundation.decidable-propositions
open import foundation.decidable-types
open import foundation.embeddings
open import foundation.empty-types
open import foundation.equality-cartesian-product-types
open import foundation.equality-coproduct-types
open import foundation.equality-dependent-pair-types
open import foundation.equivalences
open import foundation.fiber-inclusions
open import foundation.fibers-of-maps
open import foundation.function-extensionality
open import foundation.function-types
open import foundation.functoriality-coproduct-types
open import foundation.functoriality-dependent-function-types
open import foundation.functoriality-dependent-pair-types
open import foundation.functoriality-set-truncation
open import foundation.homotopies
open import foundation.identity-types
open import foundation.injective-maps
open import foundation.logical-equivalences
open import foundation.maybe
open import foundation.mere-equality
open import foundation.mere-equivalences
open import foundation.propositional-extensionality
open import foundation.propositional-truncations
open import foundation.propositions
open import foundation.set-truncations
open import foundation.sets
open import foundation.subtypes
open import foundation.surjective-maps
open import foundation.transport-along-identifications
open import foundation.truncated-types
open import foundation.truncation-levels
open import foundation.type-arithmetic-coproduct-types
open import foundation.unit-type
open import foundation.univalence
open import foundation.universal-property-coproduct-types
open import foundation.universal-property-empty-type
open import foundation.universal-property-unit-type
open import foundation.universe-levels
open import foundation.whiskering-homotopies

open import univalent-combinatorics.cartesian-product-types
open import univalent-combinatorics.coproduct-types
open import univalent-combinatorics.counting
open import univalent-combinatorics.dependent-function-types
open import univalent-combinatorics.dependent-pair-types
open import univalent-combinatorics.distributivity-of-set-truncation-over-finite-products
open import univalent-combinatorics.equality-finite-types
open import univalent-combinatorics.finite-types
open import univalent-combinatorics.finitely-presented-types
open import univalent-combinatorics.function-types
open import univalent-combinatorics.image-of-maps
open import univalent-combinatorics.standard-finite-types

Idea

A type is π_n-finite if it has finitely many connected components and all of its homotopy groups up to level n at all base points are finite.

Definition

Locally finite types

is-locally-finite-Prop :
 {l : Level} UU l Prop l
is-locally-finite-Prop A =
 Π-Prop A x Π-Prop A y is-finite-Prop (Id x y)))

is-locally-finite : {l : Level} UU l UU l
is-locally-finite A = type-Prop (is-locally-finite-Prop A)

is-prop-is-locally-finite :
 {l : Level} (A : UU l) is-prop (is-locally-finite A)
is-prop-is-locally-finite A = is-prop-type-Prop (is-locally-finite-Prop A)

Truncated π-finite types

is-truncated-π-finite-Prop : {l : Level} (k : ) UU l Prop l
is-truncated-π-finite-Prop zero-ℕ X = is-finite-Prop X
is-truncated-π-finite-Prop (succ-ℕ k) X =
 prod-Prop
  ( is-finite-Prop (type-trunc-Set X))
  ( Π-Prop X
   ( λ x Π-Prop X y is-truncated-π-finite-Prop k (Id x y))))

is-truncated-π-finite : {l : Level} (k : ) UU l UU l
is-truncated-π-finite k A =
 type-Prop (is-truncated-π-finite-Prop k A)

Types with finitely many connected components

has-finite-connected-components-Prop : {l : Level} UU l Prop l
has-finite-connected-components-Prop A =
 is-finite-Prop (type-trunc-Set A)

has-finite-connected-components : {l : Level} UU l UU l
has-finite-connected-components A =
 type-Prop (has-finite-connected-components-Prop A)

number-of-connected-components :
 {l : Level} {X : UU l} has-finite-connected-components X 
number-of-connected-components H = number-of-elements-is-finite H

mere-equiv-number-of-connected-components :
 {l : Level} {X : UU l} (H : has-finite-connected-components X) 
 mere-equiv
  ( Fin (number-of-connected-components H))
  ( type-trunc-Set X)
mere-equiv-number-of-connected-components H =
 mere-equiv-is-finite H

π-finite types

is-π-finite-Prop : {l : Level} (k : ) UU l Prop l
is-π-finite-Prop zero-ℕ X = has-finite-connected-components-Prop X
is-π-finite-Prop (succ-ℕ k) X =
 prod-Prop ( is-π-finite-Prop zero-ℕ X)
      ( Π-Prop X
       ( λ x Π-Prop X y is-π-finite-Prop k (Id x y))))

is-π-finite : {l : Level} (k : ) UU l UU l
is-π-finite k X = type-Prop (is-π-finite-Prop k X)

is-prop-is-π-finite :
 {l : Level} (k : ) (X : UU l) is-prop (is-π-finite k X)
is-prop-is-π-finite k X =
 is-prop-type-Prop (is-π-finite-Prop k X)

π-Finite : (l : Level) (k : ) UU (lsuc l)
π-Finite l k = Σ (UU l) (is-π-finite k)

type-π-Finite :
 {l : Level} (k : ) π-Finite l k UU l
type-π-Finite k = pr1

is-π-finite-type-π-Finite :
 {l : Level} (k : ) (A : π-Finite l k) 
 is-π-finite k (type-π-Finite {l} k A)
is-π-finite-type-π-Finite k = pr2

Properties

Locally finite types are closed under equivalences

is-locally-finite-equiv :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B) 
 is-locally-finite B is-locally-finite A
is-locally-finite-equiv e f x y =
 is-finite-equiv' (equiv-ap e x y) (f (map-equiv e x) (map-equiv e y))

is-locally-finite-equiv' :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B) 
 is-locally-finite A is-locally-finite B
is-locally-finite-equiv' e = is-locally-finite-equiv (inv-equiv e)

types with decidable equality are locally finite

is-locally-finite-has-decidable-equality :
 {l1 : Level} {A : UU l1} has-decidable-equality A is-locally-finite A
is-locally-finite-has-decidable-equality d x y = is-finite-eq d

Any proposition is locally finite

is-locally-finite-is-prop :
 {l1 : Level} {A : UU l1} is-prop A is-locally-finite A
is-locally-finite-is-prop H x y = is-finite-is-contr (H x y)

Any contractible type is locally finite

is-locally-finite-is-contr :
 {l1 : Level} {A : UU l1} is-contr A is-locally-finite A
is-locally-finite-is-contr H =
 is-locally-finite-is-prop (is-prop-is-contr H)

is-locally-finite-unit : is-locally-finite unit
is-locally-finite-unit = is-locally-finite-is-contr is-contr-unit

Any empty type is locally finite

is-locally-finite-is-empty :
 {l1 : Level} {A : UU l1} is-empty A is-locally-finite A
is-locally-finite-is-empty H = is-locally-finite-is-prop x ex-falso (H x))

is-locally-finite-empty : is-locally-finite empty
is-locally-finite-empty = is-locally-finite-is-empty id

π-finite types are closed under equivalences

is-π-finite-equiv :
 {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B) 
 is-π-finite k B is-π-finite k A
is-π-finite-equiv zero-ℕ e H =
 is-finite-equiv' (equiv-trunc-Set e) H
pr1 (is-π-finite-equiv (succ-ℕ k) e H) = is-π-finite-equiv zero-ℕ e (pr1 H)
pr2 (is-π-finite-equiv (succ-ℕ k) e H) a b =
 is-π-finite-equiv k
  ( equiv-ap e a b)
  ( pr2 H (map-equiv e a) (map-equiv e b))

is-π-finite-equiv' :
 {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B) 
 is-π-finite k A is-π-finite k B
is-π-finite-equiv' k e = is-π-finite-equiv k (inv-equiv e)

The empty type is π-finite

is-π-finite-empty : (k : ) is-π-finite k empty
is-π-finite-empty zero-ℕ =
 is-finite-equiv equiv-unit-trunc-empty-Set is-finite-empty
pr1 (is-π-finite-empty (succ-ℕ k)) = is-π-finite-empty zero-ℕ
pr2 (is-π-finite-empty (succ-ℕ k)) = ind-empty

empty-π-Finite : (k : ) π-Finite lzero k
pr1 (empty-π-Finite k) = empty
pr2 (empty-π-Finite k) = is-π-finite-empty k

Any empty type is π-finite

is-π-finite-is-empty :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-empty A is-π-finite k A
is-π-finite-is-empty zero-ℕ f =
 is-finite-is-empty (is-empty-trunc-Set f)
pr1 (is-π-finite-is-empty (succ-ℕ k) f) = is-π-finite-is-empty zero-ℕ f
pr2 (is-π-finite-is-empty (succ-ℕ k) f) a = ex-falso (f a)

Any contractible type is π-finite

is-π-finite-is-contr :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-contr A is-π-finite k A
is-π-finite-is-contr zero-ℕ H =
 is-finite-is-contr (is-contr-trunc-Set H)
pr1 (is-π-finite-is-contr (succ-ℕ k) H) = is-π-finite-is-contr zero-ℕ H
pr2 (is-π-finite-is-contr (succ-ℕ k) H) x y =
 is-π-finite-is-contr k ( is-prop-is-contr H x y)

The unit type is π-finite

is-π-finite-unit :
 (k : ) is-π-finite k unit
is-π-finite-unit k = is-π-finite-is-contr k is-contr-unit

unit-π-Finite : (k : ) π-Finite lzero k
pr1 (unit-π-Finite k) = unit
pr2 (unit-π-Finite k) = is-π-finite-unit k

Coproducts of π-finite types are π-finite

is-π-finite-coprod :
 {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : UU l2} 
 is-π-finite k A is-π-finite k B 
 is-π-finite k (A + B)
is-π-finite-coprod zero-ℕ H K =
 is-finite-equiv'
  ( equiv-distributive-trunc-coprod-Set _ _)
  ( is-finite-coprod H K)
pr1 (is-π-finite-coprod (succ-ℕ k) H K) =
 is-π-finite-coprod zero-ℕ (pr1 H) (pr1 K)
pr2 (is-π-finite-coprod (succ-ℕ k) H K) (inl x) (inl y) =
 is-π-finite-equiv k
  ( compute-eq-coprod-inl-inl x y)
  ( pr2 H x y)
pr2 (is-π-finite-coprod (succ-ℕ k) H K) (inl x) (inr y) =
 is-π-finite-equiv k
  ( compute-eq-coprod-inl-inr x y)
  ( is-π-finite-empty k)
pr2 (is-π-finite-coprod (succ-ℕ k) H K) (inr x) (inl y) =
 is-π-finite-equiv k
  ( compute-eq-coprod-inr-inl x y)
  ( is-π-finite-empty k)
pr2 (is-π-finite-coprod (succ-ℕ k) H K) (inr x) (inr y) =
 is-π-finite-equiv k
  ( compute-eq-coprod-inr-inr x y)
  ( pr2 K x y)

coprod-π-Finite :
 {l1 l2 : Level} (k : ) 
 π-Finite l1 k π-Finite l2 k π-Finite (l1 l2) k
pr1 (coprod-π-Finite k A B) = (type-π-Finite k A + type-π-Finite k B)
pr2 (coprod-π-Finite k A B) =
 is-π-finite-coprod k
  ( is-π-finite-type-π-Finite k A)
  ( is-π-finite-type-π-Finite k B)

Maybe A of any π-finite type A is π-finite

Maybe-π-Finite :
 {l : Level} (k : ) π-Finite l k π-Finite l k
Maybe-π-Finite k A =
 coprod-π-Finite k A (unit-π-Finite k)

is-π-finite-Maybe :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-π-finite k A is-π-finite k (Maybe A)
is-π-finite-Maybe k H =
 is-π-finite-coprod k H (is-π-finite-unit k)

Any stanadard finite type is π-finite

is-π-finite-Fin :
 (k n : ) is-π-finite k (Fin n)
is-π-finite-Fin k zero-ℕ =
 is-π-finite-empty k
is-π-finite-Fin k (succ-ℕ n) =
 is-π-finite-Maybe k (is-π-finite-Fin k n)

Fin-π-Finite : (k : ) (n : ) π-Finite lzero k
pr1 (Fin-π-Finite k n) = Fin n
pr2 (Fin-π-Finite k n) = is-π-finite-Fin k n

Any type equipped with a counting is π-finite

is-π-finite-count :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} count A is-π-finite k A
is-π-finite-count k (pair n e) =
 is-π-finite-equiv' k e (is-π-finite-Fin k n)

Any finite type is π-finite

is-π-finite-is-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-finite A is-π-finite k A
is-π-finite-is-finite k {A} H =
 apply-universal-property-trunc-Prop H
  ( is-π-finite-Prop k A)
  ( is-π-finite-count k)

π-finite-𝔽 : {l : Level} (k : ) 𝔽 l π-Finite l k
pr1 (π-finite-𝔽 k A) = type-𝔽 A
pr2 (π-finite-𝔽 k A) = is-π-finite-is-finite k (is-finite-type-𝔽 A)

Any 0-connected type has finitely many connected components

has-finite-connected-components-is-0-connected :
 {l : Level} {A : UU l} 
 is-0-connected A has-finite-connected-components A
has-finite-connected-components-is-0-connected C =
 is-finite-is-contr C

The type of all n-element types in UU l is π-finite

is-π-finite-UU-Fin :
 {l : Level} (k n : ) is-π-finite k (UU-Fin l n)
is-π-finite-UU-Fin zero-ℕ n =
 has-finite-connected-components-is-0-connected
  ( is-0-connected-UU-Fin n)
pr1 (is-π-finite-UU-Fin (succ-ℕ k) n) = is-π-finite-UU-Fin zero-ℕ n
pr2 (is-π-finite-UU-Fin (succ-ℕ k) n) x y =
 is-π-finite-equiv k
  ( equiv-equiv-eq-UU-Fin n x y)
  ( is-π-finite-is-finite k
   ( is-finite-≃
    ( is-finite-has-finite-cardinality (pair n (pr2 x)))
    ( is-finite-has-finite-cardinality (pair n (pr2 y)))))

is-finite-has-finite-connected-components :
 {l : Level} {A : UU l} 
 is-set A has-finite-connected-components A is-finite A
is-finite-has-finite-connected-components H =
 is-finite-equiv' (equiv-unit-trunc-Set (pair _ H))

has-finite-connected-components-is-π-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-π-finite k A has-finite-connected-components A
has-finite-connected-components-is-π-finite zero-ℕ H = H
has-finite-connected-components-is-π-finite (succ-ℕ k) H = pr1 H

is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-π-finite (succ-ℕ k) A is-π-finite k A
is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ zero-ℕ H =
 has-finite-connected-components-is-π-finite 1 H
pr1 (is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H) =
 has-finite-connected-components-is-π-finite (succ-ℕ (succ-ℕ k)) H
pr2 (is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H) x y =
 is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ k (pr2 H x y)

is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-π-finite (succ-ℕ k) A is-π-finite 1 A
is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ zero-ℕ H = H
is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H =
 is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ k
  ( is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H)

is-finite-is-π-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-set A 
 is-π-finite k A is-finite A
is-finite-is-π-finite k H K =
 is-finite-equiv'
  ( equiv-unit-trunc-Set (pair _ H))
  ( has-finite-connected-components-is-π-finite k K)

is-truncated-π-finite-is-π-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-trunc (truncation-level-ℕ k) A 
 is-π-finite k A is-truncated-π-finite k A
is-truncated-π-finite-is-π-finite zero-ℕ H K =
 is-finite-is-π-finite zero-ℕ H K
pr1 (is-truncated-π-finite-is-π-finite (succ-ℕ k) H K) = pr1 K
pr2 (is-truncated-π-finite-is-π-finite (succ-ℕ k) H K) x y =
 is-truncated-π-finite-is-π-finite k (H x y) (pr2 K x y)

is-π-finite-is-truncated-π-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-truncated-π-finite k A is-π-finite k A
is-π-finite-is-truncated-π-finite zero-ℕ H =
 is-finite-equiv
  ( equiv-unit-trunc-Set (pair _ (is-set-is-finite H)))
  ( H)
pr1 (is-π-finite-is-truncated-π-finite (succ-ℕ k) H) = pr1 H
pr2 (is-π-finite-is-truncated-π-finite (succ-ℕ k) H) x y =
 is-π-finite-is-truncated-π-finite k (pr2 H x y)

Proposition 1.5

The dependent product of locally finite types

is-locally-finite-prod :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} 
 is-locally-finite A is-locally-finite B is-locally-finite (A × B)
is-locally-finite-prod f g x y =
 is-finite-equiv
  ( equiv-eq-pair x y)
  ( is-finite-prod (f (pr1 x) (pr1 y)) (g (pr2 x) (pr2 y)))

is-locally-finite-Π-Fin :
 {l1 : Level} (k : ) {B : Fin k UU l1} 
 ((x : Fin k) is-locally-finite (B x)) 
 is-locally-finite ((x : Fin k) B x)
is-locally-finite-Π-Fin {l1} zero-ℕ {B} f =
 is-locally-finite-is-contr (dependent-universal-property-empty' B)
is-locally-finite-Π-Fin {l1} (succ-ℕ k) {B} f =
 is-locally-finite-equiv
  ( equiv-dependent-universal-property-coprod B)
  ( is-locally-finite-prod
   ( is-locally-finite-Π-Fin k x f (inl x)))
   ( is-locally-finite-equiv
    ( equiv-dependent-universal-property-unit (B inr))
    ( f (inr star))))

is-locally-finite-Π-count :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} count A 
 ((x : A) is-locally-finite (B x)) is-locally-finite ((x : A) B x)
is-locally-finite-Π-count {l1} {l2} {A} {B} (pair k e) g =
 is-locally-finite-equiv
  ( equiv-precomp-Π e B)
  ( is-locally-finite-Π-Fin k x g (map-equiv e x)))

is-locally-finite-Π :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} is-finite A 
 ((x : A) is-locally-finite (B x)) is-locally-finite ((x : A) B x)
is-locally-finite-Π {l1} {l2} {A} {B} f g =
 apply-universal-property-trunc-Prop f
  ( is-locally-finite-Prop ((x : A) B x))
  ( λ e is-locally-finite-Π-count e g)

Finite products of π-finite types

is-π-finite-Π :
 {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : A UU l2} 
 is-finite A ((a : A) is-π-finite k (B a)) 
 is-π-finite k ((a : A) B a)
is-π-finite-Π zero-ℕ {A} {B} H K =
 is-finite-equiv'
  ( equiv-distributive-trunc-Π-is-finite-Set B H)
  ( is-finite-Π H K)
pr1 (is-π-finite-Π (succ-ℕ k) H K) = is-π-finite-Π zero-ℕ H a pr1 (K a))
pr2 (is-π-finite-Π (succ-ℕ k) H K) f g =
 is-π-finite-equiv k
  ( equiv-funext)
  ( is-π-finite-Π k H a pr2 (K a) (f a) (g a)))

π-Finite-Π :
 {l1 l2 : Level} (k : ) (A : 𝔽 l1) (B : type-𝔽 A π-Finite l2 k) 
 π-Finite (l1 l2) k
pr1 (π-Finite-Π k A B) =
 (x : type-𝔽 A) (type-π-Finite k (B x))
pr2 (π-Finite-Π k A B) =
 is-π-finite-Π k
  ( is-finite-type-𝔽 A)
  ( λ x is-π-finite-type-π-Finite k (B x))

Proposition 1.6

is-locally-finite-Σ :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} 
 is-locally-finite A ((x : A) is-locally-finite (B x)) 
 is-locally-finite (Σ A B)
is-locally-finite-Σ {B = B} H K (pair x y) (pair x' y') =
 is-finite-equiv'
  ( equiv-pair-eq-Σ (pair x y) (pair x' y'))
  ( is-finite-Σ (H x x') p K x' (tr B p y) y'))

Proposition 1.7

has-finite-connected-components-Σ-is-0-connected :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} 
 is-0-connected A is-π-finite 1 A 
 ((x : A) has-finite-connected-components (B x)) 
 has-finite-connected-components (Σ A B)
has-finite-connected-components-Σ-is-0-connected {A = A} {B} C H K =
 apply-universal-property-trunc-Prop
  ( is-inhabited-is-0-connected C)
  ( is-π-finite-Prop zero-ℕ (Σ A B))
  ( α)

 where
 α : A is-π-finite zero-ℕ (Σ A B)
 α a =
  is-finite-codomain
   ( K a)
   ( is-surjective-map-trunc-Set
    ( fiber-inclusion B a)
    ( is-surjective-fiber-inclusion C a))
   ( apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
    ( λ x 
     set-Prop
      ( Π-Prop
       ( type-trunc-Set (Σ A B))
       ( λ y is-decidable-Prop (Id-Prop (trunc-Set (Σ A B)) x y))))
    ( β))

  where
  β : (x : Σ A B) (v : type-trunc-Set (Σ A B)) 
    is-decidable (Id (unit-trunc-Set x) v)
  β (pair x y) =
   apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
    ( λ u 
     set-Prop
      ( is-decidable-Prop
       ( Id-Prop (trunc-Set (Σ A B)) (unit-trunc-Set (pair x y)) u)))
    ( γ)

   where
   γ : (v : Σ A B) 
     is-decidable (Id (unit-trunc-Set (pair x y)) (unit-trunc-Set v))
   γ (pair x' y') =
    is-decidable-equiv
     ( is-effective-unit-trunc-Set
      ( Σ A B)
      ( pair x y)
      ( pair x' y'))
     ( apply-universal-property-trunc-Prop
      ( mere-eq-is-0-connected C a x)
      ( is-decidable-Prop
       ( mere-eq-Prop (pair x y) (pair x' y')))
       ( δ))

    where
    δ : Id a x is-decidable (mere-eq (pair x y) (pair x' y'))
    δ refl =
     apply-universal-property-trunc-Prop
      ( mere-eq-is-0-connected C a x')
      ( is-decidable-Prop
       ( mere-eq-Prop (pair a y) (pair x' y')))
      ( ε)

     where
     ε : Id a x' is-decidable (mere-eq (pair x y) (pair x' y'))
     ε refl =
      is-decidable-equiv e
       ( is-decidable-type-trunc-Prop-is-finite
        ( is-finite-Σ
         ( pr2 H a a)
         ( λ ω is-finite-is-decidable-Prop (P ω) (d ω))))

      where
       : is-contr
        ( Σ ( type-hom-Set (trunc-Set (Id a a)) (Prop-Set _))
          ( λ h 
           ( λ a₁ h (unit-trunc-Set a₁)) ~
           ( λ ω₁ trunc-Prop (Id (tr B ω₁ y) y'))))
       = universal-property-trunc-Set
        ( Id a a)
        ( Prop-Set _)
        ( λ ω trunc-Prop (Id (tr B ω y) y'))
      P : type-trunc-Set (Id a a) Prop _
      P = pr1 (center )
      compute-P :
       ( ω : Id a a) 
       type-Prop (P (unit-trunc-Set ω)) 
       type-trunc-Prop (Id (tr B ω y) y')
      compute-P ω = equiv-eq (ap pr1 (pr2 (center ) ω))
      d : (t : type-trunc-Set (Id a a)) is-decidable (type-Prop (P t))
      d = apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
        ( λ t set-Prop (is-decidable-Prop (P t)))
        ( λ ω 
         is-decidable-equiv'
          ( inv-equiv (compute-P ω))
          ( is-decidable-equiv'
           ( is-effective-unit-trunc-Set (B a) (tr B ω y) y')
           ( has-decidable-equality-is-finite
            ( K a)
            ( unit-trunc-Set (tr B ω y))
            ( unit-trunc-Set y'))))
      f : type-hom-Prop
        ( trunc-Prop (Σ (type-trunc-Set (Id a a)) (type-Prop P)))
        ( mere-eq-Prop {A = Σ A B} (pair a y) (pair a y'))
      f t = apply-universal-property-trunc-Prop t
          ( mere-eq-Prop (pair a y) (pair a y'))
           λ { (pair u v) 
             apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
              ( λ u' 
               hom-Set
                ( set-Prop (P u'))
                ( set-Prop
                 ( mere-eq-Prop (pair a y) (pair a y'))))
              ( λ ω v' 
               apply-universal-property-trunc-Prop
                ( map-equiv (compute-P ω) v')
                ( mere-eq-Prop (pair a y) (pair a y'))
                ( λ p unit-trunc-Prop (eq-pair-Σ ω p)))
              ( u)
              ( v)}
      e : mere-eq {A = Σ A B} (pair a y) (pair a y') 
        type-trunc-Prop (Σ (type-trunc-Set (Id a a)) (type-Prop P))
      e = equiv-iff
         ( mere-eq-Prop (pair a y) (pair a y'))
         ( trunc-Prop (Σ (type-trunc-Set (Id a a)) (type-Prop P)))
         ( λ t 
          apply-universal-property-trunc-Prop t
           ( trunc-Prop _)
           ( ( λ { (pair ω r) 
              unit-trunc-Prop
               ( pair
                ( unit-trunc-Set ω)
                ( map-inv-equiv
                 ( compute-P ω)
                 ( unit-trunc-Prop r)))}) 
            ( pair-eq-Σ)))
         ( f)

Proposition 1.8

module _
 {l1 l2 l3 : Level} {A1 : UU l1} {A2 : UU l2} {B : UU l3}
 (f : A1 + A2 B) (e : (A1 + A2) type-trunc-Set B)
 (H : (unit-trunc-Set f) ~ map-equiv e)
 where

 map-is-coprod-codomain : (im (f inl) + im (f inr)) B
 map-is-coprod-codomain = ind-coprod x B) pr1 pr1

 triangle-is-coprod-codomain :
  ( ( map-is-coprod-codomain) 
   ( map-coprod (map-unit-im (f inl)) (map-unit-im (f inr)))) ~ f
 triangle-is-coprod-codomain (inl x) = refl
 triangle-is-coprod-codomain (inr x) = refl

 is-emb-map-is-coprod-codomain : is-emb map-is-coprod-codomain
 is-emb-map-is-coprod-codomain =
  is-emb-coprod
   ( is-emb-inclusion-subtype b trunc-Prop _))
   ( is-emb-inclusion-subtype b trunc-Prop _))
   ( λ { (pair b1 u) (pair b2 v) 
     apply-universal-property-trunc-Prop u
      ( function-Prop _ empty-Prop)
      ( λ
       { (pair x refl) 
        apply-universal-property-trunc-Prop v
         ( function-Prop _ empty-Prop)
         ( λ
          { (pair y refl) r 
           is-empty-eq-coprod-inl-inr x y
            ( is-injective-is-equiv
             ( is-equiv-map-equiv e)
             ( ( inv (H (inl x))) 
              ( ( ap unit-trunc-Set r) 
               ( H (inr y)))))})})})

 is-surjective-map-is-coprod-codomain : is-surjective map-is-coprod-codomain
 is-surjective-map-is-coprod-codomain b =
  apply-universal-property-trunc-Prop
   ( apply-effectiveness-unit-trunc-Set
    ( inv (is-section-map-inv-equiv e (unit-trunc-Set b)) inv (H a)))
   ( trunc-Prop (fiber map-is-coprod-codomain b))
   ( λ p 
    unit-trunc-Prop
     ( pair
      ( map-coprod (map-unit-im (f inl)) (map-unit-im (f inr)) a)
      ( triangle-is-coprod-codomain a inv p)))
  where
  a = map-inv-equiv e (unit-trunc-Set b)

 is-coprod-codomain : (im (f inl) + im (f inr)) B
 pr1 is-coprod-codomain = map-is-coprod-codomain
 pr2 is-coprod-codomain =
  is-equiv-is-emb-is-surjective
   is-surjective-map-is-coprod-codomain
   is-emb-map-is-coprod-codomain

is-0-connected-unit : is-0-connected unit
is-0-connected-unit =
 is-contr-equiv' unit equiv-unit-trunc-unit-Set is-contr-unit

is-contr-im :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} (B : Set l2) {f : A type-Set B}
 (a : A) (H : f ~ const A (type-Set B) (f a)) is-contr (im f)
pr1 (is-contr-im B {f} a H) = map-unit-im f a
pr2 (is-contr-im B {f} a H) (pair x u) =
 apply-dependent-universal-property-trunc-Prop
  ( λ v Id-Prop (im-Set B f) (map-unit-im f a) (pair x v))
  ( u)
  ( λ { (pair a' refl) 
     eq-Eq-im f (map-unit-im f a) (map-unit-im f a') (inv (H a'))})

is-0-connected-im :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} (f : A B) 
 is-0-connected A is-0-connected (im f)
is-0-connected-im {l1} {l2} {A} {B} f C =
 apply-universal-property-trunc-Prop
  ( is-inhabited-is-0-connected C)
  ( is-contr-Prop _)
  ( λ a 
   is-contr-equiv'
    ( im (map-trunc-Set f))
    ( equiv-trunc-im-Set f)
    ( is-contr-im
     ( trunc-Set B)
     ( unit-trunc-Set a)
     ( apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
      ( λ x 
       set-Prop
        ( Id-Prop
         ( trunc-Set B)
         ( map-trunc-Set f x)
         ( map-trunc-Set f (unit-trunc-Set a))))
      ( λ a' 
       apply-universal-property-trunc-Prop
        ( mere-eq-is-0-connected C a' a)
        ( Id-Prop
         ( trunc-Set B)
         ( map-trunc-Set f (unit-trunc-Set a'))
         ( map-trunc-Set f (unit-trunc-Set a)))
        ( λ {refl refl})))))

is-0-connected-im-unit :
 {l1 : Level} {A : UU l1} (f : unit A) is-0-connected (im f)
is-0-connected-im-unit f =
 is-0-connected-im f is-0-connected-unit

has-finite-connected-components-Σ' :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} 
 (k : ) (Fin k (type-trunc-Set A)) 
 ((x y : A) has-finite-connected-components (Id x y)) 
 ((x : A) has-finite-connected-components (B x)) 
 has-finite-connected-components (Σ A B)
has-finite-connected-components-Σ' zero-ℕ e H K =
 is-π-finite-is-empty zero-ℕ
  ( is-empty-is-empty-trunc-Set (map-inv-equiv e) pr1)
has-finite-connected-components-Σ' {l1} {l2} {A} {B} (succ-ℕ k) e H K =
 apply-universal-property-trunc-Prop
  ( has-presentation-of-cardinality-has-cardinality-components
   ( succ-ℕ k)
   ( unit-trunc-Prop e))
  ( has-finite-connected-components-Prop (Σ A B))
  ( α)
 where
 α : Σ (Fin (succ-ℕ k) A) f is-equiv (unit-trunc-Set f)) 
   has-finite-connected-components (Σ A B)
 α (pair f Eηf) =
  is-finite-equiv
   ( equiv-trunc-Set g)
   ( is-finite-equiv'
    ( equiv-distributive-trunc-coprod-Set
     ( Σ (im (f inl)) (B pr1))
     ( Σ (im (f inr)) (B pr1)))
    ( is-finite-coprod
     ( has-finite-connected-components-Σ' k
      ( h)
      ( λ x y 
       is-finite-equiv'
        ( equiv-trunc-Set
         ( equiv-ap-emb
          ( pair pr1
           ( is-emb-inclusion-subtype
            ( λ u trunc-Prop _)))))
        ( H (pr1 x) (pr1 y)))
      ( λ x K (pr1 x)))
     ( has-finite-connected-components-Σ-is-0-connected
      ( is-0-connected-im (f inr) is-0-connected-unit)
      ( pair
       ( is-finite-is-contr
        ( is-0-connected-im (f inr) is-0-connected-unit))
       ( λ x y 
        is-π-finite-equiv zero-ℕ
         ( equiv-Eq-eq-im (f inr) x y)
         ( H (pr1 x) (pr1 y))))
      ( λ x K (pr1 x)))))
  where
  g : ((Σ (im (f inl)) (B pr1)) + (Σ (im (f inr)) (B pr1))) 
    Σ A B
  g = ( equiv-Σ B
     ( is-coprod-codomain f
      ( pair (unit-trunc-Set f) Eηf)
      ( refl-htpy))
     ( λ { (inl x) id-equiv ;
        (inr x) id-equiv})) ∘e
    ( inv-equiv
     ( right-distributive-Σ-coprod
      ( im (f inl))
      ( im (f inr))
      ( ind-coprod x UU l2) (B pr1) (B pr1))))
  i : Fin k type-trunc-Set (im (f inl))
  i = unit-trunc-Set map-unit-im (f inl)
  is-surjective-i : is-surjective i
  is-surjective-i =
   is-surjective-comp
    ( is-surjective-unit-trunc-Set (im (f inl)))
    ( is-surjective-map-unit-im (f inl))
  is-emb-i : is-emb i
  is-emb-i =
   is-emb-right-factor-htpy
    ( (unit-trunc-Set f) inl)
    ( inclusion-trunc-im-Set (f inl))
    ( i)
    ( ( inv-htpy (naturality-unit-trunc-Set (inclusion-im (f inl)))) ·r
     ( map-unit-im (f inl)))
    ( is-emb-inclusion-trunc-im-Set (f inl))
    ( is-emb-comp
     ( unit-trunc-Set f)
     ( inl)
     ( is-emb-is-equiv Eηf)
     ( is-emb-inl (Fin k) unit))
  h : Fin k type-trunc-Set (im (f inl))
  h = pair i (is-equiv-is-emb-is-surjective is-surjective-i is-emb-i)

has-finite-connected-components-Σ :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} is-π-finite 1 A 
 ((x : A) has-finite-connected-components (B x)) 
 has-finite-connected-components (Σ A B)
has-finite-connected-components-Σ {l1} {l2} {A} {B} H K =
 apply-universal-property-trunc-Prop
  ( pr1 H)
  ( has-finite-connected-components-Prop (Σ A B))
  ( λ { (pair k e) 
     has-finite-connected-components-Σ' k e x y pr2 H x y) K})

is-π-finite-Σ :
 {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : A UU l2} 
 is-π-finite (succ-ℕ k) A ((x : A) is-π-finite k (B x)) 
 is-π-finite k (Σ A B)
is-π-finite-Σ zero-ℕ {A} {B} H K = has-finite-connected-components-Σ H K
pr1 (is-π-finite-Σ (succ-ℕ k) H K) =
 has-finite-connected-components-Σ
  ( is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H)
  ( λ x 
   has-finite-connected-components-is-π-finite (succ-ℕ k) (K x))
pr2 (is-π-finite-Σ (succ-ℕ k) H K) (pair x u) (pair y v) =
 is-π-finite-equiv k
  ( equiv-pair-eq-Σ (pair x u) (pair y v))
  ( is-π-finite-Σ k
   ( pr2 H x y)
   ( λ { refl pr2 (K x) u v}))

π-Finite-Σ :
 {l1 l2 : Level} (k : ) (A : π-Finite l1 (succ-ℕ k))
 (B : (x : type-π-Finite (succ-ℕ k) A) π-Finite l2 k) 
 π-Finite (l1 l2) k
pr1 (π-Finite-Σ k A B) =
 Σ (type-π-Finite (succ-ℕ k) A) x type-π-Finite k (B x))
pr2 (π-Finite-Σ k A B) =
 is-π-finite-Σ k
  ( is-π-finite-type-π-Finite (succ-ℕ k) A)
  ( λ x is-π-finite-type-π-Finite k (B x))

Recent changes