π-finite types

Content created by Egbert Rijke, Fredrik Bakke, Jonathan Prieto-Cubides, Elisabeth Stenholm and Victor Blanchi.

Created on 2021-12-30.
Last modified on 2024-04-11.

module univalent-combinatorics.pi-finite-types where
Imports
open import elementary-number-theory.natural-numbers

open import foundation.0-connected-types
open import foundation.action-on-identifications-functions
open import foundation.cartesian-product-types
open import foundation.constant-maps
open import foundation.contractible-types
open import foundation.coproduct-types
open import foundation.decidable-equality
open import foundation.decidable-propositions
open import foundation.decidable-types
open import foundation.dependent-universal-property-equivalences
open import foundation.embeddings
open import foundation.empty-types
open import foundation.equality-cartesian-product-types
open import foundation.equality-coproduct-types
open import foundation.equality-dependent-pair-types
open import foundation.equivalences
open import foundation.fiber-inclusions
open import foundation.fibers-of-maps
open import foundation.function-extensionality
open import foundation.function-types
open import foundation.functoriality-coproduct-types
open import foundation.functoriality-dependent-pair-types
open import foundation.functoriality-set-truncation
open import foundation.homotopies
open import foundation.identity-types
open import foundation.injective-maps
open import foundation.logical-equivalences
open import foundation.maybe
open import foundation.mere-equality
open import foundation.mere-equivalences
open import foundation.propositional-extensionality
open import foundation.propositional-truncations
open import foundation.propositions
open import foundation.set-truncations
open import foundation.sets
open import foundation.subtypes
open import foundation.surjective-maps
open import foundation.transport-along-identifications
open import foundation.truncated-types
open import foundation.truncation-levels
open import foundation.type-arithmetic-coproduct-types
open import foundation.unit-type
open import foundation.univalence
open import foundation.universal-property-coproduct-types
open import foundation.universal-property-empty-type
open import foundation.universal-property-unit-type
open import foundation.universe-levels
open import foundation.whiskering-homotopies-composition

open import univalent-combinatorics.cartesian-product-types
open import univalent-combinatorics.coproduct-types
open import univalent-combinatorics.counting
open import univalent-combinatorics.dependent-function-types
open import univalent-combinatorics.dependent-pair-types
open import univalent-combinatorics.distributivity-of-set-truncation-over-finite-products
open import univalent-combinatorics.equality-finite-types
open import univalent-combinatorics.finite-types
open import univalent-combinatorics.finitely-presented-types
open import univalent-combinatorics.function-types
open import univalent-combinatorics.image-of-maps
open import univalent-combinatorics.standard-finite-types

Idea

A type is π_n-finite if it has finitely many connected components and all of its homotopy groups up to level n at all base points are finite.

Definition

Locally finite types

is-locally-finite-Prop :
 {l : Level} UU l Prop l
is-locally-finite-Prop A =
 Π-Prop A x Π-Prop A y is-finite-Prop (Id x y)))

is-locally-finite : {l : Level} UU l UU l
is-locally-finite A = type-Prop (is-locally-finite-Prop A)

is-prop-is-locally-finite :
 {l : Level} (A : UU l) is-prop (is-locally-finite A)
is-prop-is-locally-finite A = is-prop-type-Prop (is-locally-finite-Prop A)

Truncated π-finite types

is-truncated-π-finite-Prop : {l : Level} (k : ) UU l Prop l
is-truncated-π-finite-Prop zero-ℕ X = is-finite-Prop X
is-truncated-π-finite-Prop (succ-ℕ k) X =
 product-Prop
  ( is-finite-Prop (type-trunc-Set X))
  ( Π-Prop X
   ( λ x Π-Prop X y is-truncated-π-finite-Prop k (Id x y))))

is-truncated-π-finite : {l : Level} (k : ) UU l UU l
is-truncated-π-finite k A =
 type-Prop (is-truncated-π-finite-Prop k A)

Types with finitely many connected components

has-finite-connected-components-Prop : {l : Level} UU l Prop l
has-finite-connected-components-Prop A =
 is-finite-Prop (type-trunc-Set A)

has-finite-connected-components : {l : Level} UU l UU l
has-finite-connected-components A =
 type-Prop (has-finite-connected-components-Prop A)

number-of-connected-components :
 {l : Level} {X : UU l} has-finite-connected-components X 
number-of-connected-components H = number-of-elements-is-finite H

mere-equiv-number-of-connected-components :
 {l : Level} {X : UU l} (H : has-finite-connected-components X) 
 mere-equiv
  ( Fin (number-of-connected-components H))
  ( type-trunc-Set X)
mere-equiv-number-of-connected-components H =
 mere-equiv-is-finite H

π-finite types

is-π-finite-Prop : {l : Level} (k : ) UU l Prop l
is-π-finite-Prop zero-ℕ X = has-finite-connected-components-Prop X
is-π-finite-Prop (succ-ℕ k) X =
 product-Prop
  ( is-π-finite-Prop zero-ℕ X)
  ( Π-Prop X x Π-Prop X y is-π-finite-Prop k (Id x y))))

is-π-finite : {l : Level} (k : ) UU l UU l
is-π-finite k X = type-Prop (is-π-finite-Prop k X)

is-prop-is-π-finite :
 {l : Level} (k : ) (X : UU l) is-prop (is-π-finite k X)
is-prop-is-π-finite k X =
 is-prop-type-Prop (is-π-finite-Prop k X)

π-Finite : (l : Level) (k : ) UU (lsuc l)
π-Finite l k = Σ (UU l) (is-π-finite k)

type-π-Finite :
 {l : Level} (k : ) π-Finite l k UU l
type-π-Finite k = pr1

is-π-finite-type-π-Finite :
 {l : Level} (k : ) (A : π-Finite l k) 
 is-π-finite k (type-π-Finite {l} k A)
is-π-finite-type-π-Finite k = pr2

Properties

Locally finite types are closed under equivalences

is-locally-finite-equiv :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B) 
 is-locally-finite B is-locally-finite A
is-locally-finite-equiv e f x y =
 is-finite-equiv' (equiv-ap e x y) (f (map-equiv e x) (map-equiv e y))

is-locally-finite-equiv' :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B) 
 is-locally-finite A is-locally-finite B
is-locally-finite-equiv' e = is-locally-finite-equiv (inv-equiv e)

Types with decidable equality are locally finite

is-locally-finite-has-decidable-equality :
 {l1 : Level} {A : UU l1} has-decidable-equality A is-locally-finite A
is-locally-finite-has-decidable-equality d x y = is-finite-eq d

Any proposition is locally finite

is-locally-finite-is-prop :
 {l1 : Level} {A : UU l1} is-prop A is-locally-finite A
is-locally-finite-is-prop H x y = is-finite-is-contr (H x y)

Any contractible type is locally finite

is-locally-finite-is-contr :
 {l1 : Level} {A : UU l1} is-contr A is-locally-finite A
is-locally-finite-is-contr H =
 is-locally-finite-is-prop (is-prop-is-contr H)

is-locally-finite-unit : is-locally-finite unit
is-locally-finite-unit = is-locally-finite-is-contr is-contr-unit

Any empty type is locally finite

is-locally-finite-is-empty :
 {l1 : Level} {A : UU l1} is-empty A is-locally-finite A
is-locally-finite-is-empty H = is-locally-finite-is-prop x ex-falso (H x))

is-locally-finite-empty : is-locally-finite empty
is-locally-finite-empty = is-locally-finite-is-empty id

π-finite types are closed under equivalences

is-π-finite-equiv :
 {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B) 
 is-π-finite k B is-π-finite k A
is-π-finite-equiv zero-ℕ e H =
 is-finite-equiv' (equiv-trunc-Set e) H
pr1 (is-π-finite-equiv (succ-ℕ k) e H) = is-π-finite-equiv zero-ℕ e (pr1 H)
pr2 (is-π-finite-equiv (succ-ℕ k) e H) a b =
 is-π-finite-equiv k
  ( equiv-ap e a b)
  ( pr2 H (map-equiv e a) (map-equiv e b))

is-π-finite-equiv' :
 {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : UU l2} (e : A B) 
 is-π-finite k A is-π-finite k B
is-π-finite-equiv' k e = is-π-finite-equiv k (inv-equiv e)

The empty type is π-finite

is-π-finite-empty : (k : ) is-π-finite k empty
is-π-finite-empty zero-ℕ =
 is-finite-equiv equiv-unit-trunc-empty-Set is-finite-empty
pr1 (is-π-finite-empty (succ-ℕ k)) = is-π-finite-empty zero-ℕ
pr2 (is-π-finite-empty (succ-ℕ k)) = ind-empty

empty-π-Finite : (k : ) π-Finite lzero k
pr1 (empty-π-Finite k) = empty
pr2 (empty-π-Finite k) = is-π-finite-empty k

Any empty type is π-finite

is-π-finite-is-empty :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-empty A is-π-finite k A
is-π-finite-is-empty zero-ℕ f =
 is-finite-is-empty (is-empty-trunc-Set f)
pr1 (is-π-finite-is-empty (succ-ℕ k) f) = is-π-finite-is-empty zero-ℕ f
pr2 (is-π-finite-is-empty (succ-ℕ k) f) a = ex-falso (f a)

Any contractible type is π-finite

is-π-finite-is-contr :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-contr A is-π-finite k A
is-π-finite-is-contr zero-ℕ H =
 is-finite-is-contr (is-contr-trunc-Set H)
pr1 (is-π-finite-is-contr (succ-ℕ k) H) = is-π-finite-is-contr zero-ℕ H
pr2 (is-π-finite-is-contr (succ-ℕ k) H) x y =
 is-π-finite-is-contr k ( is-prop-is-contr H x y)

The unit type is π-finite

is-π-finite-unit :
 (k : ) is-π-finite k unit
is-π-finite-unit k = is-π-finite-is-contr k is-contr-unit

unit-π-Finite : (k : ) π-Finite lzero k
pr1 (unit-π-Finite k) = unit
pr2 (unit-π-Finite k) = is-π-finite-unit k

Coproducts of π-finite types are π-finite

is-π-finite-coproduct :
 {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : UU l2} 
 is-π-finite k A is-π-finite k B 
 is-π-finite k (A + B)
is-π-finite-coproduct zero-ℕ H K =
 is-finite-equiv'
  ( equiv-distributive-trunc-coproduct-Set _ _)
  ( is-finite-coproduct H K)
pr1 (is-π-finite-coproduct (succ-ℕ k) H K) =
 is-π-finite-coproduct zero-ℕ (pr1 H) (pr1 K)
pr2 (is-π-finite-coproduct (succ-ℕ k) H K) (inl x) (inl y) =
 is-π-finite-equiv k
  ( compute-eq-coproduct-inl-inl x y)
  ( pr2 H x y)
pr2 (is-π-finite-coproduct (succ-ℕ k) H K) (inl x) (inr y) =
 is-π-finite-equiv k
  ( compute-eq-coproduct-inl-inr x y)
  ( is-π-finite-empty k)
pr2 (is-π-finite-coproduct (succ-ℕ k) H K) (inr x) (inl y) =
 is-π-finite-equiv k
  ( compute-eq-coproduct-inr-inl x y)
  ( is-π-finite-empty k)
pr2 (is-π-finite-coproduct (succ-ℕ k) H K) (inr x) (inr y) =
 is-π-finite-equiv k
  ( compute-eq-coproduct-inr-inr x y)
  ( pr2 K x y)

coproduct-π-Finite :
 {l1 l2 : Level} (k : ) 
 π-Finite l1 k π-Finite l2 k π-Finite (l1 l2) k
pr1 (coproduct-π-Finite k A B) = (type-π-Finite k A + type-π-Finite k B)
pr2 (coproduct-π-Finite k A B) =
 is-π-finite-coproduct k
  ( is-π-finite-type-π-Finite k A)
  ( is-π-finite-type-π-Finite k B)

Maybe A of any π-finite type A is π-finite

Maybe-π-Finite :
 {l : Level} (k : ) π-Finite l k π-Finite l k
Maybe-π-Finite k A =
 coproduct-π-Finite k A (unit-π-Finite k)

is-π-finite-Maybe :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-π-finite k A is-π-finite k (Maybe A)
is-π-finite-Maybe k H =
 is-π-finite-coproduct k H (is-π-finite-unit k)

Any stanadard finite type is π-finite

is-π-finite-Fin :
 (k n : ) is-π-finite k (Fin n)
is-π-finite-Fin k zero-ℕ =
 is-π-finite-empty k
is-π-finite-Fin k (succ-ℕ n) =
 is-π-finite-Maybe k (is-π-finite-Fin k n)

Fin-π-Finite : (k : ) (n : ) π-Finite lzero k
pr1 (Fin-π-Finite k n) = Fin n
pr2 (Fin-π-Finite k n) = is-π-finite-Fin k n

Any type equipped with a counting is π-finite

is-π-finite-count :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} count A is-π-finite k A
is-π-finite-count k (n , e) =
 is-π-finite-equiv' k e (is-π-finite-Fin k n)

Any finite type is π-finite

is-π-finite-is-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-finite A is-π-finite k A
is-π-finite-is-finite k {A} H =
 apply-universal-property-trunc-Prop H
  ( is-π-finite-Prop k A)
  ( is-π-finite-count k)

π-finite-𝔽 : {l : Level} (k : ) 𝔽 l π-Finite l k
pr1 (π-finite-𝔽 k A) = type-𝔽 A
pr2 (π-finite-𝔽 k A) = is-π-finite-is-finite k (is-finite-type-𝔽 A)

Any 0-connected type has finitely many connected components

has-finite-connected-components-is-0-connected :
 {l : Level} {A : UU l} 
 is-0-connected A has-finite-connected-components A
has-finite-connected-components-is-0-connected C =
 is-finite-is-contr C

The type of all n-element types in UU l is π-finite

is-π-finite-UU-Fin :
 {l : Level} (k n : ) is-π-finite k (UU-Fin l n)
is-π-finite-UU-Fin zero-ℕ n =
 has-finite-connected-components-is-0-connected
  ( is-0-connected-UU-Fin n)
pr1 (is-π-finite-UU-Fin (succ-ℕ k) n) = is-π-finite-UU-Fin zero-ℕ n
pr2 (is-π-finite-UU-Fin (succ-ℕ k) n) x y =
 is-π-finite-equiv k
  ( equiv-equiv-eq-UU-Fin n x y)
  ( is-π-finite-is-finite k
   ( is-finite-≃
    ( is-finite-has-finite-cardinality (n , (pr2 x)))
    ( is-finite-has-finite-cardinality (n , (pr2 y)))))

is-finite-has-finite-connected-components :
 {l : Level} {A : UU l} 
 is-set A has-finite-connected-components A is-finite A
is-finite-has-finite-connected-components H =
 is-finite-equiv' (equiv-unit-trunc-Set (_ , H))

has-finite-connected-components-is-π-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-π-finite k A has-finite-connected-components A
has-finite-connected-components-is-π-finite zero-ℕ H = H
has-finite-connected-components-is-π-finite (succ-ℕ k) H = pr1 H

is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-π-finite (succ-ℕ k) A is-π-finite k A
is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ zero-ℕ H =
 has-finite-connected-components-is-π-finite 1 H
pr1 (is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H) =
 has-finite-connected-components-is-π-finite (succ-ℕ (succ-ℕ k)) H
pr2 (is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H) x y =
 is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ k (pr2 H x y)

is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-π-finite (succ-ℕ k) A is-π-finite 1 A
is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ zero-ℕ H = H
is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H =
 is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ k
  ( is-π-finite-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H)

is-finite-is-π-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-set A 
 is-π-finite k A is-finite A
is-finite-is-π-finite k H K =
 is-finite-equiv'
  ( equiv-unit-trunc-Set (_ , H))
  ( has-finite-connected-components-is-π-finite k K)

is-truncated-π-finite-is-π-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} is-trunc (truncation-level-ℕ k) A 
 is-π-finite k A is-truncated-π-finite k A
is-truncated-π-finite-is-π-finite zero-ℕ H K =
 is-finite-is-π-finite zero-ℕ H K
pr1 (is-truncated-π-finite-is-π-finite (succ-ℕ k) H K) = pr1 K
pr2 (is-truncated-π-finite-is-π-finite (succ-ℕ k) H K) x y =
 is-truncated-π-finite-is-π-finite k (H x y) (pr2 K x y)

is-π-finite-is-truncated-π-finite :
 {l : Level} (k : ) {A : UU l} 
 is-truncated-π-finite k A is-π-finite k A
is-π-finite-is-truncated-π-finite zero-ℕ H =
 is-finite-equiv
  ( equiv-unit-trunc-Set (_ , (is-set-is-finite H)))
  ( H)
pr1 (is-π-finite-is-truncated-π-finite (succ-ℕ k) H) = pr1 H
pr2 (is-π-finite-is-truncated-π-finite (succ-ℕ k) H) x y =
 is-π-finite-is-truncated-π-finite k (pr2 H x y)

Proposition 1.5

The dependent product of locally finite types

is-locally-finite-product :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} 
 is-locally-finite A is-locally-finite B is-locally-finite (A × B)
is-locally-finite-product f g x y =
 is-finite-equiv
  ( equiv-eq-pair x y)
  ( is-finite-product (f (pr1 x) (pr1 y)) (g (pr2 x) (pr2 y)))

is-locally-finite-Π-Fin :
 {l1 : Level} (k : ) {B : Fin k UU l1} 
 ((x : Fin k) is-locally-finite (B x)) 
 is-locally-finite ((x : Fin k) B x)
is-locally-finite-Π-Fin {l1} zero-ℕ {B} f =
 is-locally-finite-is-contr (dependent-universal-property-empty' B)
is-locally-finite-Π-Fin {l1} (succ-ℕ k) {B} f =
 is-locally-finite-equiv
  ( equiv-dependent-universal-property-coproduct B)
  ( is-locally-finite-product
   ( is-locally-finite-Π-Fin k x f (inl x)))
   ( is-locally-finite-equiv
    ( equiv-dependent-universal-property-unit (B inr))
    ( f (inr star))))

is-locally-finite-Π-count :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} count A 
 ((x : A) is-locally-finite (B x)) is-locally-finite ((x : A) B x)
is-locally-finite-Π-count {l1} {l2} {A} {B} (k , e) g =
 is-locally-finite-equiv
  ( equiv-precomp-Π e B)
  ( is-locally-finite-Π-Fin k x g (map-equiv e x)))

is-locally-finite-Π :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} is-finite A 
 ((x : A) is-locally-finite (B x)) is-locally-finite ((x : A) B x)
is-locally-finite-Π {l1} {l2} {A} {B} f g =
 apply-universal-property-trunc-Prop f
  ( is-locally-finite-Prop ((x : A) B x))
  ( λ e is-locally-finite-Π-count e g)

Finite products of π-finite types

is-π-finite-Π :
 {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : A UU l2} 
 is-finite A ((a : A) is-π-finite k (B a)) 
 is-π-finite k ((a : A) B a)
is-π-finite-Π zero-ℕ {A} {B} H K =
 is-finite-equiv'
  ( equiv-distributive-trunc-Π-is-finite-Set B H)
  ( is-finite-Π H K)
pr1 (is-π-finite-Π (succ-ℕ k) H K) = is-π-finite-Π zero-ℕ H a pr1 (K a))
pr2 (is-π-finite-Π (succ-ℕ k) H K) f g =
 is-π-finite-equiv k
  ( equiv-funext)
  ( is-π-finite-Π k H a pr2 (K a) (f a) (g a)))

π-Finite-Π :
 {l1 l2 : Level} (k : ) (A : 𝔽 l1) (B : type-𝔽 A π-Finite l2 k) 
 π-Finite (l1 l2) k
pr1 (π-Finite-Π k A B) =
 (x : type-𝔽 A) (type-π-Finite k (B x))
pr2 (π-Finite-Π k A B) =
 is-π-finite-Π k
  ( is-finite-type-𝔽 A)
  ( λ x is-π-finite-type-π-Finite k (B x))

Proposition 1.6

is-locally-finite-Σ :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} 
 is-locally-finite A ((x : A) is-locally-finite (B x)) 
 is-locally-finite (Σ A B)
is-locally-finite-Σ {B = B} H K (x , y) (x' , y') =
 is-finite-equiv'
  ( equiv-pair-eq-Σ (x , y) (x' , y'))
  ( is-finite-Σ (H x x') p K x' (tr B p y) y'))

Proposition 1.7

has-finite-connected-components-Σ-is-0-connected :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} 
 is-0-connected A is-π-finite 1 A 
 ((x : A) has-finite-connected-components (B x)) 
 has-finite-connected-components (Σ A B)
has-finite-connected-components-Σ-is-0-connected {A = A} {B} C H K =
 apply-universal-property-trunc-Prop
  ( is-inhabited-is-0-connected C)
  ( is-π-finite-Prop zero-ℕ (Σ A B))
  ( α)
 where
 α : A is-π-finite zero-ℕ (Σ A B)
 α a =
  is-finite-codomain
   ( K a)
   ( is-surjective-map-trunc-Set
    ( fiber-inclusion B a)
    ( is-surjective-fiber-inclusion C a))
   ( apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
    ( λ x 
     set-Prop
      ( Π-Prop
       ( type-trunc-Set (Σ A B))
       ( λ y is-decidable-Prop (Id-Prop (trunc-Set (Σ A B)) x y))))
    ( β))
  where
  β : (x : Σ A B) (v : type-trunc-Set (Σ A B)) 
    is-decidable (Id (unit-trunc-Set x) v)
  β (x , y) =
   apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
    ( λ u 
     set-Prop
      ( is-decidable-Prop
       ( Id-Prop (trunc-Set (Σ A B)) (unit-trunc-Set (x , y)) u)))
    ( γ)
   where
   γ : (v : Σ A B) 
     is-decidable (Id (unit-trunc-Set (x , y)) (unit-trunc-Set v))
   γ (x' , y') =
    is-decidable-equiv
     ( is-effective-unit-trunc-Set
      ( Σ A B)
      ( x , y)
      ( x' , y'))
     ( apply-universal-property-trunc-Prop
      ( mere-eq-is-0-connected C a x)
      ( is-decidable-Prop
       ( mere-eq-Prop (x , y) (x' , y')))
       ( δ))
    where
    δ : Id a x is-decidable (mere-eq (x , y) (x' , y'))
    δ refl =
     apply-universal-property-trunc-Prop
      ( mere-eq-is-0-connected C a x')
      ( is-decidable-Prop
       ( mere-eq-Prop (a , y) (x' , y')))
      ( ε)
     where
     ε : Id a x' is-decidable (mere-eq (x , y) (x' , y'))
     ε refl =
      is-decidable-equiv e
       ( is-decidable-type-trunc-Prop-is-finite
        ( is-finite-Σ
         ( pr2 H a a)
         ( λ ω is-finite-is-decidable-Prop (P ω) (d ω))))
      where
       : is-contr
        ( Σ ( hom-Set (trunc-Set (Id a a)) (Prop-Set _))
          ( λ h 
           ( λ a₁ h (unit-trunc-Set a₁)) ~
           ( λ ω₁ trunc-Prop (Id (tr B ω₁ y) y'))))
       = universal-property-trunc-Set
        ( Id a a)
        ( Prop-Set _)
        ( λ ω trunc-Prop (Id (tr B ω y) y'))
      P : type-trunc-Set (Id a a) Prop _
      P = pr1 (center )
      compute-P :
       ( ω : Id a a) 
       type-Prop (P (unit-trunc-Set ω)) 
       type-trunc-Prop (Id (tr B ω y) y')
      compute-P ω = equiv-eq (ap pr1 (pr2 (center ) ω))
      d : (t : type-trunc-Set (Id a a)) is-decidable (type-Prop (P t))
      d = apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
        ( λ t set-Prop (is-decidable-Prop (P t)))
        ( λ ω 
         is-decidable-equiv'
          ( inv-equiv (compute-P ω))
          ( is-decidable-equiv'
           ( is-effective-unit-trunc-Set (B a) (tr B ω y) y')
           ( has-decidable-equality-is-finite
            ( K a)
            ( unit-trunc-Set (tr B ω y))
            ( unit-trunc-Set y'))))
      f : type-hom-Prop
        ( trunc-Prop (Σ (type-trunc-Set (Id a a)) (type-Prop P)))
        ( mere-eq-Prop {A = Σ A B} (a , y) (a , y'))
      f t = apply-universal-property-trunc-Prop t
          ( mere-eq-Prop (a , y) (a , y'))
           λ (u , v) 
           apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
            ( λ u' 
             hom-set-Set
              ( set-Prop (P u'))
              ( set-Prop
               ( mere-eq-Prop (a , y) (a , y'))))
            ( λ ω v' 
             apply-universal-property-trunc-Prop
              ( map-equiv (compute-P ω) v')
              ( mere-eq-Prop (a , y) (a , y'))
              ( λ p unit-trunc-Prop (eq-pair-Σ ω p)))
            ( u)
            ( v)
      e : mere-eq {A = Σ A B} (a , y) (a , y') 
        type-trunc-Prop (Σ (type-trunc-Set (Id a a)) (type-Prop P))
      e = equiv-iff
         ( mere-eq-Prop (a , y) (a , y'))
         ( trunc-Prop (Σ (type-trunc-Set (Id a a)) (type-Prop P)))
         ( λ t 
          apply-universal-property-trunc-Prop t
           ( trunc-Prop _)
           ( ( λ ( ω , r) 
             unit-trunc-Prop
              ( ( unit-trunc-Set ω) ,
               ( map-inv-equiv
                ( compute-P ω)
                ( unit-trunc-Prop r)))) 
            ( pair-eq-Σ)))
         ( f)

Proposition 1.8

module _
 {l1 l2 l3 : Level} {A1 : UU l1} {A2 : UU l2} {B : UU l3}
 (f : A1 + A2 B) (e : (A1 + A2) type-trunc-Set B)
 (H : (unit-trunc-Set f) ~ map-equiv e)
 where

 map-is-coproduct-codomain : (im (f inl) + im (f inr)) B
 map-is-coproduct-codomain = rec-coproduct pr1 pr1

 triangle-is-coproduct-codomain :
  ( ( map-is-coproduct-codomain) 
   ( map-coproduct (map-unit-im (f inl)) (map-unit-im (f inr)))) ~ f
 triangle-is-coproduct-codomain (inl x) = refl
 triangle-is-coproduct-codomain (inr x) = refl

 abstract
  is-emb-map-is-coproduct-codomain : is-emb map-is-coproduct-codomain
  is-emb-map-is-coproduct-codomain =
   is-emb-coproduct
    ( is-emb-inclusion-subtype b trunc-Prop _))
    ( is-emb-inclusion-subtype b trunc-Prop _))
    ( λ (b1 , u) (b2 , v) 
     apply-universal-property-trunc-Prop u
      ( function-Prop _ empty-Prop)
      ( λ where
       ( x , refl) 
        apply-universal-property-trunc-Prop v
         ( function-Prop _ empty-Prop)
         ( λ where
          ( y , refl) r 
           is-empty-eq-coproduct-inl-inr x y
            ( is-injective-is-equiv
             ( is-equiv-map-equiv e)
             ( ( inv (H (inl x))) 
              ( ap unit-trunc-Set r) 
              ( H (inr y)))))))

 is-surjective-map-is-coproduct-codomain :
  is-surjective map-is-coproduct-codomain
 is-surjective-map-is-coproduct-codomain b =
  apply-universal-property-trunc-Prop
   ( apply-effectiveness-unit-trunc-Set
    ( inv (is-section-map-inv-equiv e (unit-trunc-Set b)) inv (H a)))
   ( trunc-Prop (fiber map-is-coproduct-codomain b))
   ( λ p 
    unit-trunc-Prop
     ( ( map-coproduct (map-unit-im (f inl)) (map-unit-im (f inr)) a) ,
      ( triangle-is-coproduct-codomain a inv p)))
  where
  a = map-inv-equiv e (unit-trunc-Set b)

 is-coproduct-codomain : (im (f inl) + im (f inr)) B
 pr1 is-coproduct-codomain = map-is-coproduct-codomain
 pr2 is-coproduct-codomain =
  is-equiv-is-emb-is-surjective
   is-surjective-map-is-coproduct-codomain
   is-emb-map-is-coproduct-codomain

is-0-connected-unit : is-0-connected unit
is-0-connected-unit =
 is-contr-equiv' unit equiv-unit-trunc-unit-Set is-contr-unit

abstract
 is-contr-im :
  {l1 l2 : Level} {A : UU l1} (B : Set l2) {f : A type-Set B}
  (a : A) (H : f ~ const A (f a)) is-contr (im f)
 pr1 (is-contr-im B {f} a H) = map-unit-im f a
 pr2 (is-contr-im B {f} a H) (x , u) =
  apply-dependent-universal-property-trunc-Prop
   ( λ v Id-Prop (im-Set B f) (map-unit-im f a) (x , v))
   ( u)
   ( λ where
    ( a' , refl) 
     eq-Eq-im f (map-unit-im f a) (map-unit-im f a') (inv (H a')))

abstract
 is-0-connected-im :
  {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : UU l2} (f : A B) 
  is-0-connected A is-0-connected (im f)
 is-0-connected-im {l1} {l2} {A} {B} f C =
  apply-universal-property-trunc-Prop
   ( is-inhabited-is-0-connected C)
   ( is-contr-Prop _)
   ( λ a 
    is-contr-equiv'
     ( im (map-trunc-Set f))
     ( equiv-trunc-im-Set f)
     ( is-contr-im
      ( trunc-Set B)
      ( unit-trunc-Set a)
      ( apply-dependent-universal-property-trunc-Set'
       ( λ x 
        set-Prop
         ( Id-Prop
          ( trunc-Set B)
          ( map-trunc-Set f x)
          ( map-trunc-Set f (unit-trunc-Set a))))
       ( λ a' 
        apply-universal-property-trunc-Prop
         ( mere-eq-is-0-connected C a' a)
         ( Id-Prop
          ( trunc-Set B)
          ( map-trunc-Set f (unit-trunc-Set a'))
          ( map-trunc-Set f (unit-trunc-Set a)))
         ( λ where refl refl)))))

is-0-connected-im-unit :
 {l1 : Level} {A : UU l1} (f : unit A) is-0-connected (im f)
is-0-connected-im-unit f =
 is-0-connected-im f is-0-connected-unit

abstract
 has-finite-connected-components-Σ' :
  {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} 
  (k : ) (Fin k (type-trunc-Set A)) 
  ((x y : A) has-finite-connected-components (Id x y)) 
  ((x : A) has-finite-connected-components (B x)) 
  has-finite-connected-components (Σ A B)
 has-finite-connected-components-Σ' zero-ℕ e H K =
  is-π-finite-is-empty zero-ℕ
   ( is-empty-is-empty-trunc-Set (map-inv-equiv e) pr1)
 has-finite-connected-components-Σ' {l1} {l2} {A} {B} (succ-ℕ k) e H K =
  apply-universal-property-trunc-Prop
   ( has-presentation-of-cardinality-has-cardinality-components
    ( succ-ℕ k)
    ( unit-trunc-Prop e))
   ( has-finite-connected-components-Prop (Σ A B))
   ( α)
  where
  α : Σ (Fin (succ-ℕ k) A) f is-equiv (unit-trunc-Set f)) 
    has-finite-connected-components (Σ A B)
  α (f , Eηf) =
   is-finite-equiv
    ( equiv-trunc-Set g)
    ( is-finite-equiv'
     ( equiv-distributive-trunc-coproduct-Set
      ( Σ (im (f inl)) (B pr1))
      ( Σ (im (f inr)) (B pr1)))
     ( is-finite-coproduct
      ( has-finite-connected-components-Σ' k
       ( h)
       ( λ x y 
        is-finite-equiv'
         ( equiv-trunc-Set
          ( equiv-ap-emb
           ( pr1 , is-emb-inclusion-subtype ( λ u trunc-Prop _))))
         ( H (pr1 x) (pr1 y)))
       ( λ x K (pr1 x)))
      ( has-finite-connected-components-Σ-is-0-connected
       ( is-0-connected-im (f inr) is-0-connected-unit)
       ( ( is-finite-is-contr
         ( is-0-connected-im (f inr) is-0-connected-unit)) ,
        ( λ x y 
         is-π-finite-equiv zero-ℕ
          ( equiv-Eq-eq-im (f inr) x y)
          ( H (pr1 x) (pr1 y))))
       ( λ x K (pr1 x)))))
   where
   g : ((Σ (im (f inl)) (B pr1)) + (Σ (im (f inr)) (B pr1))) 
     Σ A B
   g = ( equiv-Σ B
      ( is-coproduct-codomain f
       ( unit-trunc-Set f , Eηf)
       ( refl-htpy))
      ( λ { (inl x) id-equiv ; (inr x) id-equiv})) ∘e
     ( inv-equiv
      ( right-distributive-Σ-coproduct
       ( im (f inl))
       ( im (f inr))
       ( rec-coproduct (B pr1) (B pr1))))
   i : Fin k type-trunc-Set (im (f inl))
   i = unit-trunc-Set map-unit-im (f inl)
   is-surjective-i : is-surjective i
   is-surjective-i =
    is-surjective-comp
     ( is-surjective-unit-trunc-Set (im (f inl)))
     ( is-surjective-map-unit-im (f inl))
   is-emb-i : is-emb i
   is-emb-i =
    is-emb-top-map-triangle
     ( (unit-trunc-Set f) inl)
     ( inclusion-trunc-im-Set (f inl))
     ( i)
     ( ( inv-htpy (naturality-unit-trunc-Set (inclusion-im (f inl)))) ·r
      ( map-unit-im (f inl)))
     ( is-emb-inclusion-trunc-im-Set (f inl))
     ( is-emb-comp
      ( unit-trunc-Set f)
      ( inl)
      ( is-emb-is-equiv Eηf)
      ( is-emb-inl (Fin k) unit))
   h : Fin k type-trunc-Set (im (f inl))
   h = i , (is-equiv-is-emb-is-surjective is-surjective-i is-emb-i)

has-finite-connected-components-Σ :
 {l1 l2 : Level} {A : UU l1} {B : A UU l2} is-π-finite 1 A 
 ((x : A) has-finite-connected-components (B x)) 
 has-finite-connected-components (Σ A B)
has-finite-connected-components-Σ {l1} {l2} {A} {B} H K =
 apply-universal-property-trunc-Prop
  ( pr1 H)
  ( has-finite-connected-components-Prop (Σ A B))
  ( λ (k , e) has-finite-connected-components-Σ' k e x y pr2 H x y) K)

abstract
 is-π-finite-Σ :
  {l1 l2 : Level} (k : ) {A : UU l1} {B : A UU l2} 
  is-π-finite (succ-ℕ k) A ((x : A) is-π-finite k (B x)) 
  is-π-finite k (Σ A B)
 is-π-finite-Σ zero-ℕ {A} {B} H K = has-finite-connected-components-Σ H K
 pr1 (is-π-finite-Σ (succ-ℕ k) H K) =
  has-finite-connected-components-Σ
   ( is-π-finite-one-is-π-finite-succ-ℕ (succ-ℕ k) H)
   ( λ x 
    has-finite-connected-components-is-π-finite (succ-ℕ k) (K x))
 pr2 (is-π-finite-Σ (succ-ℕ k) H K) (x , u) (y , v) =
  is-π-finite-equiv k
   ( equiv-pair-eq-Σ (x , u) (y , v))
   ( is-π-finite-Σ k
    ( pr2 H x y)
    ( λ where refl pr2 (K x) u v))

π-Finite-Σ :
 {l1 l2 : Level} (k : ) (A : π-Finite l1 (succ-ℕ k))
 (B : (x : type-π-Finite (succ-ℕ k) A) π-Finite l2 k) 
 π-Finite (l1 l2) k
pr1 (π-Finite-Σ k A B) =
 Σ (type-π-Finite (succ-ℕ k) A) x type-π-Finite k (B x))
pr2 (π-Finite-Σ k A B) =
 is-π-finite-Σ k
  ( is-π-finite-type-π-Finite (succ-ℕ k) A)
  ( λ x is-π-finite-type-π-Finite k (B x))

Recent changes